– fortsatt like aktuelt

Høsten 2017 reiste kvinnene seg opp mot seksuell trakassering i arbeidslivet. Kvinner over hele verden, inkludert Norge, delte sine personlige erfaringer med seksuell trakassering, under #metoo, for å synliggjøre hvor omfattende problemet er.

I løpet av årene som har gått siden de første oppropene, har utallige saker om seksuell trakassering kommet frem i lyset. Metoo bevegelsen har ført til en holdningsendring. Vi har generelt lavere toleranse for trakassering enn før. Vi har fått en ny standard for hva som er akseptabel adferd på arbeidsplassen, det er større grad av åpenhet, det er lettere å stå frem, og håndtering av varsling har bedret seg i mange organisasjoner og virksomheter.

For å få et solid og faglig forankret kunnskapsgrunnlag om omfanget av, og erfaringene med seksuell trakassering i våre bransjer, gjennomførte Creo, sammen med en rekke bransjeorganisasjoner i musikk-, scene-, film-, TV-, og spillbransjen, en kartlegging av omfanget av seksuell trakassering i sektoren.

Dette for å opparbeide oss kunnskap om i hvilken grad yrkesutøvere innen disse feltene utsettes for seksuell trakassering i jobbsammenheng, hva konsekvensene av å bli utsatt for slik trakassering er for den enkelte, og hvordan tilfeller av seksuell trakassering blir fulgt opp og håndtert.

Svarprosenten i undersøkelsen var høy, og tallene viste at det var all grunn til å holde trykket oppe når det gjelder både systematisk forebygging og opp- følging av saker knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen.

Arbeidslivet og kulturlivet skal være fritt for trakassering

COVID-19 pandemiens ekstreme effekt på kultursektoren medførte dessverre at det systematiske arbeidet med metoo-oppfølgingen ble satt noe på pause. Creo skal i tiden fremover gjenoppta arbeidet og bruke kunnskapsgrunnlaget vi har fått til å vurdere hvor, og på hvilke måter, vi bør sette inn tiltak, og hvordan vi best skal samarbeide med andre innen feltet for å sikre varige endringer.

En del grep vil være strukturelle, men mye handler også om kultur. Det vil kunne ta tid før vi vil se resultatene av dette arbeidet, da det i stor grad handler om holdningsarbeid. Creo skal være en aktiv pådriver for å gjennomføre regelmessige oppfølgingsundersøkelser i feltet, slik at vi bedre kan se og måle effekten av våre egne og feltets tiltak.

Dette arbeidet er krevende, men målet er såre enkelt; Arbeidslivet og kulturlivet skal være fritt for trakassering.