Velkommen til Creo Rogaland! Vi har i overkant av 600 medlemmer og er en sentral kultur- og næringspolitisk høringsinstans i saker som påvirker vårt arbeidsområde. Vi bistår i arbeidsrelaterte forhandlinger og tilbyr veiledning i temaer knyttet til arbeidsliv og frilans- og næringsvirksomhet. Våre medlemmer er både fast ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Vi har tillitsvalgte ved kulturskolene, i kirkelig sektor, blant orkestrene, ved de videregående skolene med musikk, dans drama og UiS avd. Bjergsted. Vi har også frilansrepresentanter og studentrepresentant ved UiS.

Visuell skillelinje

Kontakt:

E-post:  postho@creokultur.no
Telefon: 982 56 144

Creo Hedmark og Oppland ønsker å bistå medlemmene i regionen.
Vi har derfor fordelt arbeidsoppgavene etter fagfelt.

Har du spørsmål vedrørende KA-sektoren, ta kontakt med :
Daniel Bjørlo: 977 29 302
Monica Solberg: 904 00 845

Har du spørsmål vedrørende KS-sektoren, stat eller frilans, ta kontakt med:
Magnus Mulligan: 970 38 809
Ida Rønshaugen: 958 72 531

Ingen henvendelser er for små eller for store!

Følg oss på Facebook!

Visuell skillelinje

Handlingsplan 2017 – 2019

Handlingsplanen skal være et styringsverktøy for en overordnet prioritering av regionlagets innsatsområder og arbeidsoppgaver.

Handlingsplanen er et dokument som kan være med på å styrke bevissthet om egen organisasjon.

Creo Oslo/Akershus/Østfold organiserer medlemmer i mange ulike sektorer: Frilansere, orkestrene, kirken, teatrene, Den norske opera og ballett, kulturskoler, videregående skoler, grunnskoler, høgskoler, universitetet, ulike administrative stillinger og flere.

I henhold til vedtekter gjeldene for regionlag skal regionlagene ha et særlig ansvar for å:

 1. Drive regionalt og lokalt kultur- og utdanningspolitisk arbeid.
 2. Drive regionalt og lokalt informasjons- og rekrutteringsarbeid.
 3. Påse at det er valgt/oppnevnt tillitsvalgte ved alle aktuellearbeidsplasser innenfor regionlagets grenser, å holde kontakt meddisse.
 4. Ytemedlemmeneveiledningogbistand.
 5. Samarbeide med andre aktuelle organisasjoner på regionplan.
 6. Holde kontakt med og opprette nettverk mellom medlemmer somikke tilhører en arbeidsplass, herunder studenter og frilansere.

Regionalt og lokalt kultur- og utdanningspolitisk arbeid.

Creo Oslo/Akershus/Østfold skal:

 1. Samarbeide med andre kunstnerorganisasjoner, påvirke media og arbeide for å fremme interessen for kunst og kultur.
 2. Arbeide for økte rammebevilgninger til kunst- og kultur i vår region.
 3. Påvirke fagbevegelsens kunst- og kulturpolitiske bevissthet.
 4. Delta ved ulike typer arrangementer, som for eksempel kunst- ogkulturfaglige konferanser.

Informasjons- og rekrutteringsarbeid.

Creo Oslo/Akershus/Østfold skal:

 1. Utvikle egne websider, holde disse oppdatert og drifte Facebookside.
 2. Creo OAØ skal være aktiv lokalt i verve- og informasjonskampanjer og være synlig i medlemsbladene. Studentrepresentanten har spesielt ansvar for kontakten med studiestedene. Creo bør være synlige på alle studiesteder ved skolestart.
 3. Legge til rette for, og informere medlemmer og tillitsvalgte om aktuelle kurs.

Ha valgt/og/oppnevnt tillitsvalgte ved alle aktuelle arbeidsområder innenfor regionslagets grenser.
Creo Oslo/Akershus/Østfold skal:

 1. Påse at en hver arbeidsplass har en tillitsvalgt og at hvert studiested har en studenttillitsvalgt, og ha jevnlig kontakt med de tillitsvalgte.
 2. Holde kurs for tillitsvalgte innenfor regionlagets tariffområder.
 3. Arbeide for å legge til rette for en egen frilanskontakt.

Yte medlemmene veiledning og bistand samt legge til rette for sosiale aktiviteter.
Creo Oslo/Akershus/Østfold skal:

 1. Yte bistand til enkeltmedlemmer i saker som ikke kan løses av lokalt tillitsvalgte.
 2. Gjennomførepensjonisttreffsometpermanentårligtiltak.
 3. Organisereuformelletillitsvalgttreffsometpermanentårligtiltak.
 4. Arrangere et sosialt sommertreff for alle medlemmer.

Samarbeide med andre aktuelle organisasjoner på regionalt plan.

Creo Oslo/Akershus/Østfold skal:

 1. Søke samarbeid med andre arbeidstakerorganisasjoner i tariffpolitiske og faglige spørsmål.
 2. Ha en representant i : Kulturskolerådet for Øst, LO Akershus Stat og kommune, LO i Oslos representantskap og i aktuelle utvalg i Borg og Oslo bispedømmeråd.

Frilansere.

Opprette egnede fora for frilansere.

Leder: Michelle Lindboe

Nestleder: Camilla Maria Myrås

Kasserer: Alie Hamberg

Styremedlem: Gaute Vikdal

Styremedlem: Liv Runesdatter

Studentrepresentant: Sølve Grødem Wold

Varamedlemmer til styret: Ida Mo, Anita Dahl, Bernhard Gismervik, Marina Johansson

Vara for studentmedlem: Karoline Karlsen

Valgkomite: Bjor Bohne, Liv Gismervik, Inger Årdalsbakke

Det er satt av tid til 3-4 styremøter pr semester. Datoer for møtene og referatene legges ut på denne nettsiden. Møteplanen for høsten 2017 og våren 2018:

Mandag 15.januar 2018 kl. 9.00-12.00 på Gjøvik

Mandag 9.april 2018 kl. 9.00-12.00 (sted kommer)

Mandag 4.juni 2018 kl. 9.00-12.00 (sted kommer)

Alle varamedlemmer får møtekalender, innkalling til møter og referat i etterkant. Varamedlem står fritt til å møte selv om de ikke er innkalt.

Navn Navnesen

Navn Navnesen

Navn Navnesen

Navn Navnesen

Navn Navnesen

Visuell skillelinje