Til det kommunale tariffområdet hører alle ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak.

Aktuelt

Seint tirsdag 30. april ble LO kommune og YS kommune enige med KS i årets lønnsoppgjør i kommunesektoren.

– Dette er et godt lønnsoppgjør for Creos medlemmer i KS-sektoren, som omfatter alle landets kommuner med unntak av Oslo kommune. Vi har sikret kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god uttelling for kompetanse, sier Hans Ole Rian, forhandlingsleder for Creo i LO kommune.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der partene vanligvis bare forhandler om lønnstillegg. LO Kommune – der Creo er et av forbundene – forhandler for i underkant av 200 000 medlemmer i Kommune-Norge. Totalt er rundt 420 000 ansatte omfattet av dette oppgjøret.

– Dette oppgjøret har en tydelig likelønnprofil. Det vil si at kvinners andel av menns lønn øker. Lønnsoppgjøret også et kompetanseløft, der utdanning og kompetanseheving gir uttelling. Og det er fremforhandlet solide opprykk for dem med lengst ansiennitet, sier Hans Ole Rian.

Oppgjøret er i tråd med resultatene av det såkalte frontfaget og tariffoppgjørene i andre sektorer. Hans Ole Rian understreker at Creo og de andre forbundene i LO kommune er fornøyde med at de kom fram til en forhandlingsløsning i årets oppgjør.

Denne gangen var også pensjon tema i forhandlingene.

– Pensjon var en utfordring i dette oppgjøret. Heldigvis fant vi fram til gode løsninger. Vi er tilfredse med at arbeidsgiversiden er enige med oss arbeidstakerne i at medlemmenes pensjonsrettigheter skal utbetales samlet. Dette er aktuelt siden flere pensjonsleverandører har varslet kamp om kommunal pensjonsforsikring, men at de ikke ønsker å sikre alle rettighetene.

– Vi har beholdt en kjønns- og aldersnøytral modell for opptjening av pensjon. Det er viktig i en kvinnedominert sektor, mener Rian.

Avtalen sikrer også pensjonsopptjening for etter- og videreutdanning i inntil fire år.

Partene har også blitt enige om hvordan det skal arbeides videre med innføring av nye regler for særaldersgrenser og AFP.

Se protokollen som omfatter lønnsreguleringer

Se protokollen som omfatter pensjonsordninger

LO Kommunes krav i årets oppgjør er spesielt målrettet mot likelønnsutfordringene i kommunesektoren og grupper hvor kvinneandelen er størst. LO Kommune viser til at kvinneandelen i kommunene er høy, og utgjør over 75 prosent av årsverkene.

  • Vi forventer en reallønnsutvikling for alle. I tillegg krever vi en innretning som bidrar til å øke kvinners andel av menns lønn. LO kommune organiserer alle grupper, både høgskole og universitet samt fagarbeidere og vil ta hensyn til dette i sine krav, sier forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord.

For LO Kommune er det en forutsetning at arbeidstakerne sikres en del av verdiskapningen, og at lønn og annen inntekt fordeles på en rettferdig måte. Forhandlingssammenslutningen krever at oppgjøret innrettes slik at alle får økt kjøpekraft, og at de lavest lønte tilgodeses.Grupper som er blitt hengende etter i lønnsutvikling må kompenseres. Les LO Kommunes kravdokument 1. LO Kommunes krav

  • Økt kjøpekraft til alle
  • Lønnskompensasjon til grupper som er blitt hengende etter lønnsmessig
  • Bedring av likelønn i kommunene
  • Forhandlinger om endret offentlig tjenestepensjon