Denne siden oppdateres i forkant av - og under - tariffoppgjørene.

Enighet i forhandlingene i Virke HUK området

Landsoverenskomstene for helse- og sosiale tjenester, for barnehager, for utdanning og for virksomheter

15.11.2022

Det er oppnådd enighet i forhandlingene i Virke HUK området gjeldende for Landsoverenskomstene for helse- og sosiale tjenester, for barnehager, for utdanning og for virksomheter. Felles for alle er at overenskomstene korresponderer med KS. Det økonomiske resultatet er i tråd med hva partene forhandlet fram i KS tidligere i år. Dette er viktig for Creos medlemmer som blant annet jobber i folkehøgskolesektoren.

Ny minstelønnstabell med ny garantilønn forhandlet fram i de sentrale forhandlingene gjøres gjeldende fra 1.5.2022, og fra 1.1.2023 gis det et særskilt tillegg til arbeidstakere med 16 års ansiennitet eller med for adjunkt med tilleggsutdanning/stillinger med krav om 5 års utdanning på kr 4 500, for lektor og stillinger med krav om mastergrad kr 6 000 og for lektor med tilleggsutdanning kr 7 000. Sentrale tillegg pr 1.5.2022 og 1.1.2023 er i tråd med oppgjøret i KS.

I tillegg gjelder blant annet følgende i Fellesbestemmelsene, per 1.1.2023:

 • Lørdag og søndagstillegg skal minst utgjøre 22 % for ordinært arbeid. Tillegget skal ikke være lavere enn minst 70 kr per arbeide time.
 • Tillegg for ordinært arbeid mellom 21.00 og 06.00 som utgjør minst 25 % per arbeidede time. Tillegget skal ikke være lavere enn minst 70 kr per arbeide time.

Andre endringer i Fellesbestemmelsene kap. 3:

 • Om livsfase politikk: Partene skal drøfte og utvikle en livsfasepolitikk som ivaretar arbeidstakernes behov i livets ulike faser.
  Det seniorpolitiske perspektiv må ivaretas for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.
  Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker.
  Arbeidsgiver orienterer tillitsvalgte om inngåtte avtaler.
 • Om lønnskategori og lønnsplassering (nytt tillegg): Gjennomført relevant videreutdanning etter avtale, og i tråd med lokal kompetanseutviklingsplan, gir opprykk til relevant ny stillingskode hvis den ansatte oppfyller kravene til høyere plassert stillingsgruppe.
 • Om årlig samtale (under lønn, nytt tillegg): For arbeidstaker som har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon bør lønnsutviklingen i permisjonstiden være et tema i samtalen.

Ny garantilønnstabell

 

 

 

For andre og samtlige endringer og resultater, se protokollen fra forhandlingene.

Visuell skillelinje

Enighet i forhandlingene

Landsoverenskomstene for Høyskoler, Virksomheter, Museer og andre Kulturinstitusjoner og Spesialisthelsetjenesten.

27.09.2022

Det er oppnådd enighet i forhandlingene i Virke HUK området, gjeldende for Landsoverenskomstene for Høyskoler, Virksomheter, Museer og andre Kulturinstitusjoner og Spesialisthelsetjenesten. Lønnsoppgjøret er i tråd med oppgjørene i Statlig sektor og i Spekter Helseområdet.

For Spesialisthelsetjenesten er virkningsdato for tilleggene 1.8.22, og  det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger.

For Virksomheter med lønnssystem lik statligsektor gis det et generelt kronetillegg på kr 10 000 for ansatte i lønnstrinn 19-64 og et tillegg på 1,7% for ansatte i lønnstrinn 65-101. Tilleggene gis fra 1.5. I tillegg er det avsatt 0,85 % til lokale forhandlinger, med frist 16.12.22. Som i Staten blir det gamle lønnssystemet forenklet og sikrer blant annet ansatte i lønnsstige flere opprykk i framtiden. Systemet for ansiennitetsopprykk erstattes av to lønnsstiger på 10 og 16 år.

For Høyskoler og Museer og andre kulturinstitusjoner blir det endringer lik Virksomheter lik statlig sektor, jf. ovenfor.

Overenskomster med lønnsstruktur som i kommunal sektor blir forhandlet når den pågående lærerstreiken er avsluttet.

 

Se protokoll for mer informasjon