Til det kirkelige tariffområdet hører alle ansatte i de kirkelige fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke.

Enighet i KA-sektoren

Partene i mellomoppgjøret i KA-sektoren kom til enighet klokken 7:30 fredag 16.juni.

Creo og de andre LO-forbunda i kirkelig sektor har forhandla fram et lønnsløft for de ansatte. Resultatet er på linje med oppgjøra i offentlig sektor og endte med ein ramme på 5,4%.

LO-forbunda forhandla i samsvar med tariffpolitisk uttalelse for mellomoppgjøret 2023 vedtatt i LOs representantskap februar 2023. LO krever i sin uttalelse at kjøpekraften må økes gjennom årets oppgjør, og at det er viktig at alle grupper inkluderes i ein samfunnsmessig fornuftig lønnsdannelse for å motvirke skjevheter. Uttalelsen peker også på at mindrelønnsutvikling i sektorer skal hensyntas. Videre skal tariffkrava prioritere seriøsitet, likelønn og motvirke lavlønn.

Forhandlingsresultatet i korte trekk:

  • I fellesråd og menighetsråd gis tillegg på mellom kr 23 800 og kr 38 000.
  • I rettssubjektet Den norske kirke gis et prosenttillegg på 6,1 % eller 6,8 % avhengig av stilling, samtidig som alle sikres et kronetillegg som ikkje er lavere enn kr 37 500.
  • Tillegga gis med virkning fra 1. mai 2023. Ettersom årets oppgjør var et mellomoppgjør, ble det bare forhandla om lønn.
  • Lønnstillegga er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.
  • Kostnadene for endra satser for tilleggslønn med virkning fra 1. juli 2023 er ein del av oppgjøret. Satsene ble avklart i vår gjennom nemndsavgjørelsen om justerte og harmoniserte tilleggslønnssatser i Den norske kirke. Endringene i tilleggslønn er beregna til å utgjøre en lønnsvekst på 0,2 prosent.

 

Dei sentrale tillegga til ansatte i fellesråd og menighetsråd pr. 30.4.2023 i kapittel 4, pkt. 4.6 lønnsgruppe 1-5 fordeler seg slik:

Lønnsgruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
1 24 600 24 600 24 600 24 600 24 600 24 600 24 600
2 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 24 700
2B 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 24 700
3 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 24 200
4 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 27 000 28 000
4B 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 27 000 28 000
5 26 000 26 000 26 000 26 000 28 000 31 000 38 000