Creo har nå sendt inn innspill til komiteene på Stortinget i forbindelse med den avgåtte regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

Siden det er nytt flertall, og ny regjering, vil det komme en tilleggsproposisjon fra den nye regjeringen i starten av november. Men da denne nye regjeringen er en mindretallsregjering, er de også avhengig av å finne flertall for sitt forslag til statsbudsjett på Stortinget. Vi kommer derfor til å følge opp våre innspill og forslag overfor regjeringspartiene, men også overfor opposisjonen på Løvebakken.

 

Innspill til Stortingets Familie og kulturkomite

 

 • Creo ønsker at det opprettes en Musikerallianse. Vi ber om at det avsettes 850.000,- i statsbudsjettet for 2022 til dette tiltaket. Dette som en start på prosjektet. Ferdig utbygd krever dette tiltaket rundt 30 millioner i året.
 • Creo ønsker at det etableres et «Musikkbruket», etter modell av «Scenekunstbruket». Vi ber om at det avsettes 15 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022 til dette tiltaket.
 • Midlene til Den kulturelle skolesekken og andre «sekker» må også økes, slik at alle barn og unge får tilbud om gode produksjoner i alle kunstsjangrene flere ganger i skoleåret. Vi ber om at midlene til DKS økes med minst 10% i forslaget til statsbudsjett for 2022.
 • Vi ber om at det bevilges 15 millioner kroner i ekstra midler – utover det som følger av «40%-reglene» over KUDs budsjett, øremerket konserter og oppdrag rettet mot sivilsamfunnet.
 • Vi ber om at Kulturinstitusjonene i budsjettet for 2022 ikke omfattes av ABE- reformen.
 • Retten til rimelig vederlag må sikres, blant annet ved å støtte opp om de kollektive rettighetsorganisasjonene TONO og Gramo. Fond for utøvende kunstneres rolle i norsk kulturliv må sikres.
 • «Klasseromsdoktrinen» må fjernes og det må lovfestes at også strømming i undervisningssammenheng er vederlagspliktig.
 • Kultur som næring må vies spesielt fokus i årene framover.

 

Les Creos Innspill til Stortingets Familie og kulturkomite

 

 

Innspill til Stortingets arbeids- og sosialkomite

 

 • Det er svært bra at regjeringen nå melder at de vil utrede og forbedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende. Dette er tiltak og grep som vi i Creo mener vil være svært viktige for vårt framtidige kulturliv, og vi ber komiteen om å slutte seg til disse forslagene.
 • Folketrygdloven må endres slik at selvstendig næringsdrivende, og da også inkludert kunstnere, får rett til 100 prosent sykepengedekning fra første sykedag. En god start er å innføre 100% dekning fra 17. dag.
 • Det bør vurderes å endre ordningen med at tilleggsforsikringen for frilansere/ næringsdrivende skal være selvbærende, og det må sikres at de med kombinerte inntekter frilansere/næringsdrivende kan tegne forsikring også for frilansdelen av sitt virke.
 • Vi mener det bør innføres minstefradrag på næringsinntekt, tilsvarende dagens minstefradrag på lønnsinntekt, og at man må arbeide for å fjerne den negative effekten som investeringer i egen næringsvirksomhet har for beregningsgrunnlaget av trygdeytelser.

 

Les Creos Innspill til Stortingets arbeids- og sosialkomite

 

Innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomite

 

 • Det er viktig at det fastsettes en egen forskrift til opplæringsloven, som blant annet regulerer krav til faglig nivå, kapasitet, og nivået for egenbetalingen i kulturskolene. Vi ber om at det avsettes 1,5 millioner kroner til en utredning av dette tiltaket i statsbudsjettet for 2022.
 • Vi ber om at Kunnskapsdepartementet setter i gang et Kunstfaglærerløft, og ber om at det avsettes 15 millioner kroner til dette tiltaket i statsbudsjettet for 2022
 • Kulturskoletimen var et tiltak som ble sett på som vellykket og treffsikkert. Vi ber derfor om at det avsettes 120 millioner kroner til dette tiltaket i statsbudsjettet for 2022.
 • Det må innføres kompetansekrav for å undervise i musikk, og i kunst- og håndverk, på samme nivå som for andre fag, dvs minimum 60 studiepoeng på ungdomstrinnet og minimum 30 studiepoeng på trinnene 1 til 7.
 • I tråd med et bredere og mer helhetlig kunnskapssyn må det innføres følgende grunnleggende ferdigheter, i tillegg til dagens fem ferdigheter:- Læringsstrategier og motivasjon.- Sosial, kulturell og estetisk kompetanse.
 • Grunnskolefagene musikk og kunst- og håndverk må bli fag som elevene kankomme opp i til eksamen i 10. klasse i grunnopplæringen.

 

 

Innspill til Stortingets utenriks og forsvarskomite

 

Music Norway

Ifølge Music Norway mistet den eksporterende musikkbransjen i 2020 124 millioner kroner i honorarinntekter fra utlandet, som særlig påvirker muligheten for å investere i eksportsatsing. Men med målrettede tiltak tror vi at musikklivet kan komme ut av krisen med styrket konkurransekraft. Selv en relativt liten styrkning av Music Norway vil kunne bidra til at musikkeksporten når en halv milliard kroner. Den økte eksport vil bidra til vekst i musikkbransjen og med det legge til rette for større mangfold og flere arbeidsplasser i en sektor som er i vekst verden over.

Les Innspill til Stortingets utenriks og forsvarskomite_MusicNorway.

 

Forsvarets musikk

Det er viktig med et politisk vedtak om å bevare Forsvarets 5 musikkorps med full besetning slik de er strukturert i dag, og tilbakeføre de musikerstillingene og den kunstneriske ledelsen som ble fjernet i forrige runde med omstrukturering. Bevilgningene til forsvarets musikk er foreslått videreført både fra forsvarsdepartementet (60 %) og kulturdepartementet (40 %) på 2020-nivå. Men dette innebærer samtidig at midler til produksjon av konserter etc. må vike for å kunne opprettholde de faste musikerstillingene. Vi foreslår derfor at rammene til Forsvarets musikk økes med minst kroner 15 millioner slik at de kan opprettholde sine produksjoner og konserter på minst samme nivå som tidligere

Innspill til Stortingets helse- og omsorgskomite

 

 • Det må innføres autorisasjon av musikkterapeuter, og vi ber komiteen om å pålegge regjeringen om at dette utredes.
 • Som en samlet komite tidligere har pekt på er det et problem at implementering av musikkterapi går for sakte og at tilbudene er urettferdig fordelt. Vi mener at det er på tide med en statlig tilskuddsordning på minst 5 millioner for implementering av musikkterapi i alle deler av landet.

Les Creos Innspill til Stortingets helse- og omsorgskomite