I 2022 gjennomførte Creo en omfattende medlemsundersøkelse. Funnene viser at fellesskap, solidaritet og vekst er viktig i organisasjonen.

– Aller først vil jeg takke alle som har bidratt i undersøkelsen, sier Christine Thomassen, nestleder i Creo. Hun forteller at medlemsundersøkelsen er et viktig grunnlag for å forstå organisasjonen og stake ut veien for fremtiden. I undersøkelsen kommer det blant annet frem at 94% av medlemmene mener Creo blir en sterkere organisasjon av å ha flere medlemmer. 85% mener Creo er en relevant organisasjon for alle i kunst- og kulturfeltet.

De tillitsvalgte er viktige for medlemmene

Creos tillitsvalgte utgjør en av de viktigste leddene i organisasjonen. Undersøkelsen viser at medlemmene er fornøyde med både kompetansen og kunnskapen til sine tillitsvalgte. 78% opplever at tillitsvalgte ivaretar medlemmets interesser, og 87 % mener at tillitsvalgte totalt sett er et positivt tilskudd til arbeidsplassen.

– Tillitsvalgte gjør en fantastisk jobb. Det er et verv som krever mye og hvor man har et stort ansvar. Det er flott å se at medlemmene er så fornøyde med den jobben tillitsvalgte gjør. De fortjener virkelig en applaus. Creo hadde ikke fungert om det ikke hadde vært for den innsatsen og arbeidet tillitsvalgte utfører hver eneste dag, sier Thomassen.

Trygghet i arbeidslivet

Det er mange gode grunner til å være fagorganisert, men trygghet i arbeidslivet stikker seg frem som den viktigste årsaken blant Creos medlemmer.

– Da medlemmene ble spurt om hva som var den viktigste årsaken til å være medlem i Creo, oppga nesten halvparten trygghet som det viktigste. Det viser hvor viktig det er å stå sammen, og i fellesskap jobbe frem de spillereglene og vilkårene man ønsker seg i arbeidshverdagen.

Fellesskap er viktig

Hele 96% av medlemmene oppgir at det er viktig å ha én organisasjon som kan samle og representere feltet.

–Det finnes mange interesseorganisasjoner i kunst og kulturfeltet, men det er relativt få fagorganisasjoner. Det å ha et forbund som kan bistå i arbeidslivet, men også være en politisk drivkraft for å sikre en god kulturpolitikk, og ikke minst, en god arbeidslivspolitikk for alle med inntekt i kunst- og kulturfeltet, blir stadig viktigere.

– Tallene er en klar tilbakemelding til organisasjonen. Det er i fellesskap vi får til de store gjennomslagene, både for den enkelte, på arbeidsplassene og i politikken. Dette er viktig for medlemmene. Samlet vil kunst- og kulturfeltet kunne utrette enda mer, sier Thomassen.

Det er i fellesskap vi får til de store gjennomslagene, både for den enkelte, på arbeidsplassene og i politikken.

Ønsker å ta ansvar

Når Landsmøtet skal vedta nytt prinsipprogram til høsten, vil det i forslaget fra forbundsstyret hete at «Creo skal være Norges største og viktigste fagforbund og interesseorganisasjon for yrkesutøvere og studenter innen kunst- og kulturfeltet». Thomassen forteller at medlemsundersøkelsen understreker viktigheten av dette målet.

– Creo er allerede på svært god vei! Organisasjonen har bred erfaring og kompetanse innenfor mange felt og tariffområder. Et naturlig steg for Creo er å kunne gi fellesskap, trygghet og sikkerhet til en enda større del av kunst- og kulturfeltet. Som LO forbund, har Creo også et ansvar for å bidra til organisering av norsk arbeidsliv innen vårt felt. Dette jobber organisasjonen aktivt for, og vi har en sterk tro på at det er i fellesskap vi lykkes.

Veien videre

I november avholdes landsmøtet i Creo. Her skal planene legges for fremtiden, hvor medlemsundersøkelsen blir et viktig grunnlag.

– Undersøkelsen viser at våre medlemmer er fornøyde med medlemskapet sitt og arbeidet alle i Creo gjør. Det er en stor glede å se. Vi har også fått tydelig beskjed om hva som er mest viktig for medlemmene, og på hvilke områder de ønsker at vi skal bli sterkere. Vi ser frem til å ta med oss tilbakemeldingene videre i arbeidet. Creo er en demokratisk styrt organisasjon, og jeg vil igjen takke alle som er med og engasjerer seg i organisasjonen, avslutter Thomassen.

 

Les rapport fra Creos medlemsundersøkelse

Visuell skillelinje

Dette mener medlemmene:

 

 • 91 % mener tariffavtaler er viktig
 • 88 % mener Creos bransjepolitiske arbeid er viktig
 • 89% mener Creo gjør en god jobb for kunst- og kulturfeltet
 • 84% anbefaler gjerne en kollega/bekjent til å melde seg inn i Creo
 • 84% er fornøyd med sitt medlemskap i Creo
 • 72% mener Creo fremforhandler gode tariffavtaler
 • 77% mener Creo har politisk tyngde til å bli hørt i saker som er viktige for medlemmene
 • 70% mener det er viktig å benytte streik som virkemiddel for å bedre økonomiske, sosiale og faglig rettigheter
 • 93% mener det er viktig at Creo tar et ansvar for hele kunst- og kulturfeltet
 • 85% er fornøyd med kvaliteten og kunnskapen til Creos saksbehandlere
 • 75% er fornøyd med saksbehandlingstiden i Creo
 • 82% opplever at det er enkelt å komme i kontakt med Creo