I regjeringens forslag bærer mange av tiltakene preg av, og skal avhjelpe, den situasjonen vi er inne i på grunn av koronapandemien. Vi i Creo er derfor veldig tilfredse med de 2.25 milliarder i langsiktige korona-tiltak som er foreslått bevilget over Kulturdepartementets budsjett for 2021. Vi har vært tydelige på at kulturlivet trenger langsiktige ordninger for å komme ut av krisen og vi tror at denne kompensasjonen vil hjelpe kulturlivet videre.

Departementet har selv regnet ut at justert for midlertidige økninger som følge av covid-19 og rammeoverføringer av utgiftsformål mellom departementene, er økningen i budsjettforslaget på Kulturdepartementets budsjett på om lag 822,5 mill. kroner eller tilsvarende 4,1 pst. sammenlignet med Saldert budsjett 2020.

Hele innspillet til Stortingets familie- og kulturkomite finner du her.

 

I budsjettforslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet kan vi dessverre ikke se at de foreslår å forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Kulturministeren har, gjennom sine forslag til forlengelser av koronatiltakene, erkjent at koronakrisen vil få store konsekvenser for kulturlivet og kulturnæringene langt inn i 2021. Det blir derfor særdeles merkelig at Arbeids- og sosialdepartementet ikke har sett de samme utfordringene. Det er 3500 kulturarbeidere som har dratt nytte av ordningen, og 20 000 selvstendig næringsdrivende totalt. Vi forutsetter derfor at Stortinget ser alvoret i situasjonen og forlenger denne ordningen også i 2021.

Hele innspillet til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget finner du her.

 

Siden kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere er særdeles viktig for både kulturbransjen og for flere tusen selvstendig næringsdrivende, har vi også sendt innspill til Stortingets finanskomite. Der ber vi om at de nødvendige midler bevilges for å forlenge denne meget treffsikre og helt avgjørende ordningen. Innspillet til Stortingets finanskomite finner du her.

Les Creos innspill til Stortingets finanskomite.

 

Heller ikke i år kan vi se at regjeringen følger opp arbeidet med å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen, og også denne gangen foreslås det flate, men uheldige, kutt i de statlige virksomhetenes driftsbudsjetter.

Hele innspillet til Stortingets utdannings- og forskningskomite finner du her.

 

Nå i 2020 når vi endelig stillingsrammen på 173 musikere i Forsvarets musikk, noe vi er svært glade for. Men dette innebærer samtidig at midler til produksjon av konserter etc. må vike for å kunne opprettholde de faste musikerstillingene. Vi foreslår derfor at rammene til Forsvarets musikk økes slik at de kan opprettholde sine produksjoner og konserter på minst samme nivå som tidligere. Vi ber også om økte rammer til satsing på norsk kultur i utlandet.

Hele innspillet til Stortingets utenriks- og forsvarskomite finner du her.