Denne uken har Creo oversendt våre innspill til regjeringen i forbindelse med arbeidet opp mot statsbudsjettet for 2024.

Innspill til Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Creo ønsker at vedtaket og bevilgningen om en Musikerallianse følges opp i årene framover. Vi viser i den forbindelse til oversendt notat pr mai 2022. Vi ber om at det avsettes minst 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024 til dette tiltaket.
 • Selv om ABE kuttene avvikles, fikk institusjonene i kulturbudsjett for 2023 en realnedgang på om lag 1 % i sine bevilgninger. Regjeringen la i sine beregninger til grunn en lønnsvekst på 4,2 % i 2022 og en prisvekst på 2,8 % i 2023, mens den generelle økningen i rammetilskuddet for institusjonene var på om lag 2,9 %, noe som betyr en underkompensasjon for lønns- og prisvekst for niende år på rad. Creo ber regjeringen kompensere for underkompensasjonen i 2023, og i tillegg legge inn tilstrekkelig kompensasjon for 2024. Creo ber også regjeringen vurdere å legge inn en kompensasjon allerede i revidert statsbudsjett til våren.
 • Creo ønsker at det etableres et «Musikkbruket», etter modell av «Scenekunstbruket». Vi ber om at et avsettes minst 15 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024 til dette tiltaket.
 • Midlene til Den kulturelle skolesekken og andre «sekker» må også økes, slik at alle barn og unge får tilbud om gode produksjoner i alle kunstsjangrene flere ganger i skoleåret. Vi ber om at midlene til DKS økes med minst 10% i forslaget til statsbudsjett for 2024.
 • Creo ber om at det bevilges minst 15 millioner kroner i ekstra midler til Forsvarets musikk – utover det som følger av «40%-reglene» over KUDs budsjett, øremerket konserter og oppdrag rettet mot sivilsamfunnet. Og vi ber om at disse midlene bevilges allerede i forbindelse med revidert budsjett nå til våren!
 • Creo ber om at det settes av minst 25 millioner kroner til en egen utredning for å se på hvordan rekrutteringen til både det frivillige og det profesjonelle kulturlivet kan bli bedre sett i et utvidet mangfoldsperspektiv.

 

Les hele innspillet

Visuell skillelinje

Innspill til Kunnskapsdepartementet

 • Det er viktig at det fastsettes en egen forskrift til opplæringsloven, som blant annet regulerer krav til faglig nivå, kapasitet, og nivået for egenbetalingen i kulturskolene. Vi ber om at det avsettes 1,5 millioner kroner til en utredning av dette tiltaket i statsbudsjettet for 2024.
 • Det må etableres en ordning med søkbare midler til kommunalt utviklingsarbeidet, administrert av Norsk kulturskoleråd. Det må avsettes 80 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024 til dette formålet.
 • Timetallet i fagene musikk og kunst- og håndverk må økes i grunnopplæringen. Vi ber derfor om at det avsettes 250 millioner kroner til dette tiltaket i statsbudsjettet for 2024.
 • Vi ber om at Kunnskapsdepartementet setter i gang et Kunstfaglærerløft, og ber om at det avsettes 15 millioner kroner til dette tiltaket i statsbudsjettet for 2024.
 • Internasjonale standarder som NS ISO 23591:2021 «Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving» legges som premiss ved prosjektering av lokaler som skal brukes til musikkformål.
 • Creo ber om at Kunnskapsdepartementet setter av en million kroner til en utredning av hvordan en god fremtidig norsk rekruttering til ballettkunsten kan sikres.
 • Vi ber departementet om å avsette minst en million kroner til en utredning av hvordan et fullverdig og bredt komplementerende utdanningstilbud innen scenekunsten kan etableres i Norge.

 

Les hele innspillet

Visuell skillelinje

Innspill til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Creo er svært glade for at regjeringen vil stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og sikre at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver, blant annet ved å endre arbeidsmiljøloven. Lovendringen foreslått fra regjeringen, mener vi vil føre til svært mange positive endringer for våre medlemmer, og for mange andre i kulturfeltene. Men; det er avgjørende at myndighetene også sikrer en etterlevelse av lovendringene.

  Vi har i vårt høringsinnspill i denne saken pekt på to mulige løsninger; enten at tvister om tilknytningsformen kan bringes inn for tvisteløsningsnemda, eller at det blir mulig å benytte ordningen om kollektiv søksmålsrett i slike tilfeller.

 • Noen skal og må fremdeles være næringsdrivende. Vi var derfor svært glade for Stortingets vedtak 456 av 31. mars i år: Stortinget ber regjeringen utrede om selvstendig næringsdrivende og frilansere skal opparbeide seg sterkere rettigheter til inntektssikring, inkludert forbedring av sykelønnsordningen og sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende.
  – Creo mener det er viktig at denne utredningen ser på ett bredt spekter av forbedringer og endringer for denne gruppen, og at organisasjonene på området blir inkludert i arbeidet. En ordning tilsvarende dagpengeordningen må være en del av denne utredningen.
  – Når løsninger er utredet, forankret og vedtatt vil det være svært viktig at det settes av ressurser til å implementere dem så raskt som mulig.
 • Mange kunstnere er helt eller delvis selvstendig næringsdrivende og har ikke rett til sykepenger de første 16 dagene av en sykmeldingsperiode, og får deretter ikke mer enn 80 prosent av sykepengegrunnlaget.
  – Folketrygdloven må endres slik at selvstendig næringsdrivende får rett til 100 prosent sykepengedekning fra 17. sykedag.
  – Det bør også vurderes å gi selvstendig næringsdrivende sykepengerettigheter fra 1. sykedag. Alternativt må ordningen med tilleggsforsikring for frilansere/næringsdrivende gjøres rimeligere og mer tilgjengelig. og det må sikres at de med kombinerte inntekter frilansere/næringsdrivende kan tegne forsikring også for frilansdelen av sitt virke.
 • En utfordring for selvstendig næringsdrivende er at alle skattefradrag fører til redusert overskudd og til dårligere økonomisk grunnlag for trygdeytelser. Creo mener det bør innføres minstefradrag på næringsinntekt, tilsvarende dagens minstefradrag på lønnsinntekt, og at man må arbeide for å fjerne den negative effekten som investeringer i egen næringsvirksomhet har for beregningsgrunnlaget av trygdeytelser.

 

Les hele innspillet

Visuell skillelinje

Innspill til Forsvarsdepartementet

 • Creo foreslår at Forsvarets musikk tas ut av Forsvaret og etableres som et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter under Forsvarsdepartementet, med oppstart i 2024/25. Dette innebærer at institusjonen over tid forsterkes musikkfaglig og administrativt. Dette er i tråd med tidligere anbefalinger gitt i St meld 33 (2008-2009) Kultur å Forsvare, og med føringene i St. Meld. 8 (2018- 2019) Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida, og ambisjonen om kulturinstitusjoner «av ypperste kvalitet”.
 • Creo ber om at det bevilges 15 millioner kroner i ekstra midler til Forsvarets musikk, og vi ber om at disse midlene bevilges allerede i forbindelse med revidert budsjett nå til våren!

 

Les hele innspillet

Les vedlegg: Veivalg for Forsvarets musikk

Visuell skillelinje

Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet

 • Det må innføres autorisasjon av musikkterapeuter, og vi ber departementet om å utrede dette.
 • Som en samlet helse- og omsorgskomite tidligere har uttalt er det et problem at implementering av musikkterapi går for sakte og at tilbudene er urettferdig fordelt. Vi mener at det er på tide med en statlig tilskuddsordning på minst 5 millioner for implementering av musikkterapi i alle deler av landet, og ber departementet legge inn dette i forslaget til statsbudsjett for 2024.

 

Les hele innspillet

Visuell skillelinje

Innspill til Utenriksdepartementet

 • Norsk kultur når stadig nye markeder utenfor landets grenser. Det må legges ytterligere til rette for økt eksport og for å styrke norsk kulturlivs muligheter internasjonalt. Utenriks departementets budsjettpost for utenlandssatsing må derfor styrkes.
 • Organisasjonen Freemuse gjør et viktig arbeid i å dokumentere brudd på kunstnerisk ytringsfrihet globalt. Deres arbeid er viktigere enn noen gang. Gjennom Safemuse vil Creo bidra i arbeidet for at forfulgte artister skal få beskyttelse. Creo mener at Norge må gå foran og utrede muligheten for et internasjonalt senter for kunstnerisk ytringsfrihet. Dette senteret kan og bør etableres med Safemuse og Freemuse som sentrale aktører.

 

Les hele innspillet