Hvordan skal du med kombinasjonsinntekt forholde deg til de forskjellige trygdeytelsene? Creo forsøker å skape klarhet i de forskjellige ordningene.

Det er mye usikkerhet tilknyttet koronasituasjonen angående hvilke offentlige hjelpetiltak som gjelder for hvem. NAV-systemet kan vanligvis være forvirrende for enhver bruker, og kanskje spesielt for de som har kombinasjonsinntekter.

Med kombinasjonsinntekter mener vi at en har både lønnsinntekter, fra ansettelse eller frilansoppdrag, samtidig som man også har inntekt fra næringsdrift. Dette vet vi er realiteten for svært mange av våre medlemmer.

I disse koronatider med økt behov for trygdeytelser, nye kompensasjonsordninger og flere regelendringer kan det være ekstra utfordrende å skaffe seg oversikt over hvilken ytelse man skal eller kan søke på, og eventuelt når man kan eller bør søke. Nedenfor vil Creo forsøke å skape klarhet i de forskjellige ordningene for medlemmer med kombinasjonsinntekt.

Før du leser videre kan det være lurt å først lese denne artikkelen.

Det vi skal ta for oss nedenfor er hvordan du med kombinasjonsinntekt skal forholde deg til de forskjellige trygdeytelsene, og da først og fremst dagpenger, den midlertidige kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og omsorgspenger.

 

Forholdet mellom dagpenger og den midlertidige kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende

For deg med kombinasjonsinntekt er det viktig å vite at dagpenger er ordningen som skal kompensere for den tapte lønnsinntekten, og at den midlertidige kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende skal kompensere for den tapte næringsinntekten.

Den midlertidige kompensasjonsordningen er planlagt slik at du vil kunne få utbetalt 80 % av gjennomsnittet av de siste tre års næringsinntekt fra dag 17, opptil 6 G. Det er mange uavklarte spørsmål ved denne ordningen, og Creo har stilt disse spørsmålene til Stortinget. Det vi vet i dag er at NAV har lagt ut informasjon om at dag 1 i denne ordningen settes til 16. mars, og at man derfor tidligst vil ha krav på kompensasjon fra april. Vi tar her forbehold om at denne datoen kan endres fremover mot endelig ordning. Vi vet også at det tidligst vil bli anledning til å søke denne ordningen i mai, og at det er sannsynlig at første utbetaling ikke kommer før i juni. Man vil da få etterbetalt fra april.

Så hva kan du med kombinert inntekt gjøre mens du venter på denne kompensasjonsordningen? Det viktigste du kan gjøre nå er å søke dagpenger for den tapte lønnsinntekten din så raskt som mulig. Du kan tidligst få innvilget dagpenger fra den dagen du sender søknaden, og det betyr at hvis du venter så taper du penger. NAV har i tillegg lang saksbehandlingstid, så jo før du søker dagpenger for den tapte lønnsinntekten, jo før mottar du det. Når den midlertidige kompensasjonsordningen for næringsdrivende blir mulig å søke på gjør du det. Mest sannsynlig i mai.

Creo har fått bekreftet at arbeids- og sosialdepartementet at dagpengeytelsen og kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende fint lar seg kombinere.

Omsorgspenger

På grunn av koronasituasjonen har det blitt bestemt at antall omsorgsdager dobles ut 2020. De fleste med 1-2 barn har derfor krav på 20 omsorgsdager. Hovedvilkårene for å kvalifisere til omsorgspenger er at du har omsorg for barnet og at du har vært i jobb i minst 4 uker. I tillegg må du være borte fra jobb på grunn av at barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronaviruset, at barnet eller barnepasser er blitt syk eller at barnet skal følges til legen, selv om barnet ikke er sykt akkurat den dagen.

Så hvordan skal man ta ut omsorgsdager? For deg med kombinasjonsinntekt er det som følger:

Omsorgsdager i ansettelsesforhold:
For deg som er ansatt i en deltidsstilling skal du melde fra til arbeidsgiver hvilke dager du tar ut omsorgsdager. Hvis du trenger å ta ut enkelttimer eller halve dager, er det opp til arbeidsgiver å godkjenne dette. Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig når du bruker omsorgsdager.

Omsorgsdager i frilans- og næringsvirksomhet:
Er du frilanser eller selvstendig næringsdrivende må du kan du søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb. Søknaden sendes til NAV. Du kan få utbetalt omsorgspenger i opptil tre måneder tilbake i tid, regnet fra måneden før NAV mottok søknad fra deg. Det betyr at hvis NAV mottar søknad fra deg i juni vil du kunne få penger for omsorgsdager du brukte i mars, april og mai. Du søker altså omsorgspenger for konkrete dager.

Det vil si at hvis du med kombinasjonsinntekt vanligvis jobber som ansatt kulturskolelærer på mandag og tirsdag, mens onsdag, torsdag og fredag jobber du som frilanser eller selvstendig næringsdrivende, og du skal ta ut omsorgsdager så skal du gjøre følgende:

  • Gi arbeidsgiver beskjed om at du tar ut omsorgsdager mandagene og tirsdagene
  • Søke NAV om omsorgspenger for onsdagene, torsdagene og fredagene. I søknaden skal det fremkomme hvilke 3 dager du har vært hjemme, hvilke dager du søker utbetaling for, samt inntekten din. Du trenger ikke dokumentere inntekt. Nav tar kontakt hvis de har behov for denne dokumentasjonen.