Creos kommentarer til Støreregjeringens tilleggsproposisjon.

Den nye regjeringen har nå kommet med en tilleggsproposisjon til neste års Statsbudsjett. Her er våre kommentarer:

Innspill til Stortingets Familie og kulturkomite

Det kom mange svært gode nyheter og forbedringer i endringsproposisjonen fra Støreregjeringen, endringer som ikke bare vil forbedre kunstnernes og kulturarbeidernes livs- og arbeidsbetingelser, men endringer som også vil utvikle landets kulturliv til det bedre. Vi er spesielt glade for de 59 millioner som er avsatt til å styrke kunsterøkonimien.

Men vi mener fortsatt at dette landet, og dette landets kunstnere behøver en Musikerallianse.

 • Creo ønsker at det opprettes en Musikerallianse. Vi ber om at det avsettes 850.000,- i statsbudsjettet for 2022 til dette tiltaket. Dette som en start på prosjektet. Ferdig utbygd krever dette tiltaket rundt 30 millioner i året.
 • Creo ønsker også at det etableres et «Musikkbruket», etter modell av «Scenekunstbruket». Vi ber om at det avsettes 15 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022 til dette tiltaket.
 • Creo ber derfor om at det bevilges 15 millioner kroner i ekstra midler til Forsvarets musikk – utover det som følger av «40%-reglene» over KUDs budsjett, øremerket konserter og oppdrag rettet mot sivilsamfunnet.
 • Creo ber om at disse Kulturinstitusjonene – DNO&B, teatrene og orkestrene i budsjettet for 2022 ikke omfattes av ABE-reformen.
 • Creo ber om at Klasseromsdoktrinen» må fjernes og det må lovfestes at også strømming i undervisningssammenheng er vederlagspliktig.

Les hele innspillet

 

Innspill til Stortingets arbeids- og sosialkomite

Den siste oversikten fra NAV viser at det i kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilanser til nå har blitt utbetalt 2, 725 milliarder kroner, og at til sammen 25 887 personer har fått tilskudd gjennom tiltaket med en gjennomsnittelig utbetaling på 105 300 kroner pr måned. [1] Dette har vært en helt avgjørende ordning for svært mange, ikke bare i kulturbransjene, men også i andre utsatte bransjer.

Vi er derfor svært tilfredse med at det i Kap 2543 Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger, Post 70 Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning foreslås en bevilgning på 65 millioner kroner.

Men vi er urolige for om dette er tilstrekkelig, og ber komiteen om å sikre at dette beløpet kan økes, om det viser seg at det pga lokale og/eller nasjonale innskrenkninger pga nye oppblomstringer av koronakrisen gir grunnlag for dette.

Vi ber også om at komiteen samler seg om en merknad der de tydelig signalserer at de ønsker både en økning og en forlenging av denne svært viktige ordningen om det viser seg at koronakrisen gir langvarige og negative ettervirkninger i kulturbransjene.

 

Innspill til Stortingets utenriks og forsvarskomite

Bevilgningene til Forsvarets musikk er foreslått videreført både fra forsvarsdepartementet (60 %) og kulturdepartementet (40 %) på 2020-nivå. Men dette innebærer samtidig at midler til produksjon av konserter etc. må vike for å kunne opprettholde de faste musikerstillingene. Vi foreslår derfor at rammene til Forsvarets musikk økes med minst kroner 15 millioner slik at de kan opprettholde sine produksjoner og konserter på minst samme nivå som tidligere. Dette som en økning i Kap.1720 Forsvaret, post 01, Forsvarsstaben og Forsvarets fellestjenester.

Vi er svært skuffet over at Støreregjeringen ikke fant plass til denne helt avgjørende justeringen av Solbergregjeringens utilstrekkelige overføringer til Forsvarets musikk, og håper komiteen kan rette opp i dette.

 

Innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomite

I Prop. 1 S (2021–2022) er det foreslått 1,7 mrd. kroner til videreutdanning for lærere over denne posten. Vi er her svært glade for at Støreregjeringen vil prioritere at flere lærere skal få videreutdanning i praktiske og estetiske fag innenfor denne rammen. Dette er i tråd med intensjonene i Hurdals-plattformen om at regjeringen ønsker å gi flere lærere i praktiske og estetiske fag videreutdanning.

Men intensjonen følges opp av praktisk politkk. Et bidrag til å styrke kompetansen i estetiske fag i grunnskolen, og samtidig arbeide mot en mer koordinert kultur- og utdanningspolitikk, kan være å benytte den kompetansen som kommunenes kulturskolelærere har.

 • Vi ber om at denne komiteen vedtar at det skal settes i gang et Kunstfaglærerløft, og at det avsettes 15 millioner kroner til dette tiltaket i statsbudsjettet for 2022.

Intensjonene i Hurdalserklæringen må også følges opp i skolepolitikken. Skolen har en viktig rolle som formidler av kunnskap, ferdigheter og verdier knyttet til kunst og kultur.

 • Det må innføres kompetansekrav for å undervise i musikk, og i kunst- og håndverk, på samme nivå som for andre fag, dvs minimum 60 studiepoeng på ungdomstrinnet og minimum 30 studiepoeng på trinnene 1 til 7.
 • I tråd med et bredere og mer helhetlig kunnskapssyn må det innføres følgende grunnleggende ferdigheter, i tillegg til dagens fem ferdigheter:

– Læringsstrategier og motivasjon.

– Sosial, kulturell og estetisk kompetanse.

 • Grunnskolefagene musikk og kunst- og håndverk må bli fag som elevene kan komme opp i til eksamen i 10. klasse i grunnopplæringen.

Et av de viktigste tiltakene for å sikre en bred representativitet blant våre fremtidige kunstnere vil være å programfeste en sterkere statlig og kommunal satsing på kulturskolene. Alle barn som ønsker det, må få gå på kulturskole.

 • Det er derfor viktig at det fastsettes en egen forskrift til opplæringsloven, som blant annet regulerer krav til faglig nivå, kapasitet, og nivået for egenbetalingen i kulturskolene. Vi ber om at det avsettes 1,5 millioner kroner til en utredning av dette tiltaket i statsbudsjettet for 2022.
 • Vi ber også komiteen følge oppfordringen og innspillet fra Norsk kulturskoleråd om en ekstrabevilgning på 80 millioner kroner til kulturskoleutvikling.

Les hele innspillet