Til det kirkelige tariffområdet hører alle ansatte i de kirkelige fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke.

Aktuelt

Partene møttes til forhandlinger 18.6. Som vanlig er det enighet om ikke å offentliggjøre krav og tilbud underveis i forhandlingene unntatt partenes innledende, generelle merknader. Creo, som i år også forhandler på vegne av Fellsorganisasjonen (FO), hadde dagen før sendt inn sitt krav med denne innledningen:

For Creo og FO er det vi viktig at Den norske kirke skal være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg nye arbeidstakere og som samtidig klarer å beholde arbeidskraft og ressurspersoner. En vesentlig faktor for å lykkes med dette, er konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Vi mener det er viktig at Den norske kirke (Dnk) tar på alvor behovet for kompetanse og utdanning, både i rekrutteringen og ved å legge til rette for kompetanseheving i jobb.

De siste årene har den relative garantilønnsutviklingen for fellesråd og menighetsråd sakket mer og mer akterut i forhold til sammenliknbare tariffområder. For Creo og FO er likelønnsperspektivet viktig. For å rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og kompetanse, er det viktig at det tas grep for å bedre lønnsnivå og lønnsutvikling for dette området i KA. TBS-rapporten viser en økende turnover i stillinger i KA trad. Vi er kjent med at det er et alternativt jobbmarked i andre tariffområder hvor lønnsutviklingen har vært bedre de senere årene. Våre medlemmer har kompetanse som er etterspurt i KS-området og vil ikke ha store problemer med å finne jobb innenfor tilsvarende yrker i kommunen. Kravet vårt tar derfor utgangspunkt i protokollen fra tariffoppgjøret i KS-området.

Når det gjelder pensjon m.m., vil vi kreve tilsvarende justeringer som er gjort i henholdsvis KS og staten.

Økonomiske krav

Creo og FO krever at forhandlingsresultatet i KS i all hovedsak implementeres også i hovedtariffavtalen i KA for fellesråd og menighetsråd.

Forhandlingene i KA-sektoren ble midlertidig avsluttet klokken 03 den 20.6. og gjenopptas tirsdag 25.6.