Til det kirkelige tariffområdet hører alle ansatte i de kirkelige fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke.

Aktuelt

Arbeidstakerorganisasjonene i kirkelig område har kommet fram til løsning i mellomoppgjøret med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA).

Avtalen kom på plass i Kirkens Hus i Oslo i dag.

– Vi er fornøyd med at vi har fått et lønnsløft i tråd med arbeidslivet for øvrig, sier forbundsleder Hans Ole Rian. – Det er også viktig at vi skal følge resultatene i statlig og kommunalt tariffområde når det gjelder pensjon og AFP.

Resultatet i Den norske kirke (rettsubjektet)

Det gis et generelt tillegg på 3,2 prosent for medlemmer i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk), gjeldende fra 1. mai 2019. Det gis en lønnsøkning på 4,1 prosent for ansatte i unormerte stillinger med garantilønn fra samme virkningsdato.

Resultatet i fellesråd og menighetsråd

Fellesråd og menighetsråd med flere får alle et generelt tillegg på mellom 9.000 og 15.000 kroner med virkning fra 1. mai 2019. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. De unormerte stillingene får 3,35 prosent fra samme virkningsdato. Se tabell i protokoll.

I tillegg økes garantilønnen for alle lønnsgrupper per 1.august 2019 ut over det sentrale tillegget i henhold til ny tabell. Dette innebærer at arbeidstakere som per 31.juli 2019 har en grunnlønn som ligger under nivåene i ny tabell, får et ytterligere lønnstillegg fra 1. august 2019 slik at arbeidstaker kommer opp på de nye nivåene. Se ny lønnstabell i protokoll.

For oss i Creo var det viktig å bedre lønnsnivået og lønnsutviklingen for ansatte med høy utdanning og kompetanse.  Men innenfor det økonomiske handlingsrommet var det ikke mulig å få til et tilsvarende lønnsløft for utdanningsgruppene som er gjort i kommunal sektor. Likevel får noen av våre medlemmer i fellesråd og menighetsråd en betydelig lønnsøkning.

Generelt om det fremforhandlede resultatet

Den totale rammen i lønnsoppgjøret er omlag 3,2 % i begge områder. Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år, verken i fellesrådssektoren eller for Den norske kirke (rettssubjektet).

Det vil bli forhandlet en ny sentral særavtale om pensjonsordninger for ansatte i fellesråd og menighetsråd, som skal bygge på tilsvarende avtale i KS. Avtalen skal gjelde fra 1.januar 2020.

For ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) gjøres det nye vedlegg 5 i hovedtariffavtalen i staten gjeldende, dette omhandler pensjonsgivende tilleggslønn.

Resultatet skal godkjennes av de enkelte partene og svarfristen er fredag 5.juli.

Protokoll mellomoppgjør

Partene møttes til forhandlinger 18.6. Som vanlig er det enighet om ikke å offentliggjøre krav og tilbud underveis i forhandlingene unntatt partenes innledende, generelle merknader. Creo, som i år også forhandler på vegne av Fellsorganisasjonen (FO), hadde dagen før sendt inn sitt krav med denne innledningen:

For Creo og FO er det vi viktig at Den norske kirke skal være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg nye arbeidstakere og som samtidig klarer å beholde arbeidskraft og ressurspersoner. En vesentlig faktor for å lykkes med dette, er konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Vi mener det er viktig at Den norske kirke (Dnk) tar på alvor behovet for kompetanse og utdanning, både i rekrutteringen og ved å legge til rette for kompetanseheving i jobb.

De siste årene har den relative garantilønnsutviklingen for fellesråd og menighetsråd sakket mer og mer akterut i forhold til sammenliknbare tariffområder. For Creo og FO er likelønnsperspektivet viktig. For å rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og kompetanse, er det viktig at det tas grep for å bedre lønnsnivå og lønnsutvikling for dette området i KA. TBS-rapporten viser en økende turnover i stillinger i KA trad. Vi er kjent med at det er et alternativt jobbmarked i andre tariffområder hvor lønnsutviklingen har vært bedre de senere årene. Våre medlemmer har kompetanse som er etterspurt i KS-området og vil ikke ha store problemer med å finne jobb innenfor tilsvarende yrker i kommunen. Kravet vårt tar derfor utgangspunkt i protokollen fra tariffoppgjøret i KS-området.

Når det gjelder pensjon m.m., vil vi kreve tilsvarende justeringer som er gjort i henholdsvis KS og staten.

Økonomiske krav

Creo og FO krever at forhandlingsresultatet i KS i all hovedsak implementeres også i hovedtariffavtalen i KA for fellesråd og menighetsråd.

Forhandlingene i KA-sektoren ble midlertidig avsluttet klokken 03 den 20.6. og gjenopptas tirsdag 25.6.