De nasjonale og regionale orkestrene og teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund er tilsluttet Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Aktuelt

Mellomoppgjøret for scenografer, kostymedesignere og dukkedesign er nå gjennomført. Det gis et tillegg på 3,2 prosent på alle lønnssatser med virkning fra 1. april 2019. Se forøvrig protokollen.

– Jeg er opprørt og sint over at regjeringen griper inn i streikeretten. Men selv om vi tapte slaget, kommer vi til å vinne krigen. Vi kommer til å få innført pensjon til alle ved en senere anledning, sier Øystein Gudbrands, forhandlingsleder i LO Stat.

VI VINNER KRIGEN: - Selv om vi tapte slaget, kommer vi til å vinne krigen. Vi kommer til å få innført pensjon til alle ved en senere anledning. sier LO Stats forhandlingsleder Øystein Gudbrands.

VI VINNER KRIGEN: – Selv om vi tapte slaget, kommer vi til å vinne krigen. Vi kommer til å få innført pensjon til alle ved en senere anledning. sier LO Stats forhandlingsleder Øystein Gudbrands.

Fagforbundets leder Mette Nord er skuffet.

– For oss er det helt uforståelig at regjeringa nå hevder at det er fare for liv og helse. Vi har hatt et svært ansvarlig streikeuttak ved sykehusene og gjort alt som står i vår makt for å hindre at konflikten rammer pasientene, sier Mette Nord.

Fra første dag av streiken har vi gjort det klinkende klart at vi ville innvilge søknader om dispensasjon fra streiken, nettopp for å unngå at liv og helse rammes.

– Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har til tross for dette ikke sendt oss en eneste dispensasjonsøknad. Derfor er det så overraskende for oss at regjeringa nå hevder at det har oppstått fare for liv og helse, sier lederen av Fagforbundet.

Streik for rettferdig pensjon

Streiken ble satt i gang fordi det er blodig urettferdig at mange tusen ansatte med små deltidsstillinger og lave inntekter ikke får rett til pensjon, slik andre ansatte får.

– De streikende har opplevd sterk støtte fra andre ansatte, fra pasienter og pårørende ved sykehusene. Dessuten har de folket i ryggen. 91 prosent av de spurte støtter kravet om at også deltidsansatte må få pensjon, viser en meningsmåling fra Sentio. Det er altså brei og sterk folkelig støtte til kravet om pensjon fra første krone, som sykehusdirektørene og helseforetaka har avvist, slår Mette Nord fast.

De streikende forbundene i LO og YS som streiker for pensjon fra første krone i sykehusene, har varslet at streiken trappes opp mandag. Totalt er dermed 765 medlemmer i de aktuelle forbundene i konflikt.

Fra LO sin side trappes streiken opp med i alt 87 medlemmer fordelt på 9 medlemmer fra Oslo Universitetssykehus HF, 5 fra Sørlandet Sykehus Arendal, HF, 32 fra Vestre Viken HF, Drammen, 21 fra Sykehuset Vestfold HF og 20 fra A-Hus HF, til sammen 87 nye strekende. I tillegg tar YS ut ytterligere 56 medlemmer fra Sykehusene i Østfold, Bergen og Trondheim.

Dermed er konflikten merkbar på i alt ni ulike sykehus. Forbundene som er i konflikt er Fagforbundet, Delta, Parat, Fellesorganisasjonen (FO), Creo og EL og IT-forbundet.

– Vi står på vårt. Dette er fortsatt like blodig urettferdig som da streiken startet for tre uker siden. Til tross for at det tar på å streike så lenge, er de streikende ved godt mot. Det er en viktig kamp vi utkjemper. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss.

De dette handler om er i hovedsak kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon. Det er et pensjonssvik, det finnes ikke andre ord, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

– Det er ikke bare det at de ikke tjener opp pensjon. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon, sier hun.

Et rettferdig likestillingskrav

Kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time er ikke nytt. Dette er gjeldende avtale i kommunesektoren og har vært det i flere år. Det betyr at f.eks. en helsefagarbeider som jobber for kommunen i 19 prosent deltidsstilling tjener opp pensjon, mens en som har en tilsvarende stilling i sykehus, ikke gjør det.

– 75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn. Vi er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å møte sine lavest lønte ansatte med et rettferdig likebehandlingskrav, sier Skoghaug.

– Det er ikke fare for liv og helse. Vi driver en forsvarlig konflikt, og skulle likevel arbeidsgiver lokalt mene at noen av streikeuttakene vil medføre fare for liv og helse, innvilges det dispensasjon, forsikrer Skoghaug.

Ny mekling 28. juni

Fredag 28. juni har sykehusstreiken vart en måned. Etter loven skal partene da inn til tvungen mekling hos Riksmekleren.

Dermed møtes LO Stat og Spekter klokka 10 denne dagen. LO Stats forhandlingsleder, Øystein Gudbrands, har ikke hørt noe fra motparten.

– Vi stiller opp og håper at det skjer noe, men vi har ingen signaler på det nå, sier Øystein Gudbrands.

Forrige gang partene hadde kontakt var i den frivillige meklingen 11. juni.

– Det er den eneste kontakten vi har hatt siden streiken startet, og det var bare en liten runde der vi konstaterte at vi fortsatt var uenige, sier Øystein Gudbrands.

Både LO og YS trapper opp sykehusstreiken fra tirsdag morgen, 11.6. LO tar ut medlemmer fra Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo. LO-forbundene tar ut i alt ytterligere 126 medlemmer mens YS tar ut 51. Dermed er i alt 426 LO-medlemmer ute i konflikt.

Dermed er det streik ved Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, og Sørlandet sykehus. I tillegg er nye streikesteder Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal, og Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Vi står på vårt. Dette er fortsatt like blodig urettferdig som da streiken startet for en uke siden. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss. De dette handler om er i hovedsak kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon. Det er et pensjonssvik, det finnes ikke andre ord, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

– Det er ikke bare det at de ikke tjener opp pensjon. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon, sier hun.

Et rettferdig likestillingskrav

Kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time er ikke nytt. Dette er gjeldende avtale i kommunesektoren og har vært det i flere år. Det betyr at f.eks. en helsefagarbeider som jobber for kommunen i 19 prosent deltidsstilling tjener opp pensjon, mens en som har en tilsvarende stilling i sykehus, ikke gjør det.

– 75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn. Vi er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å møte sine lavest lønte ansatte med et rettferdig likebehandlingskrav, sier Skoghaug.

– Det er ikke fare for liv og helse. Vi driver en forsvarlig konflikt, og skulle likevel arbeidsgiver lokalt mene at noen av streikeuttakene vil medføre fare for liv og helse, innvilges det dispensasjon, forsikrer Skoghaug.

LO-Stats tall for utvidelse av streiken;

– St. Olavs hospital utvider med – 19

– Sykehuset Østfold – 25

– Sørlandet sykehus Arendal – 32

– Universitetssykehuset Nord- Norge HF Tromsø – 27

FO

– St. Olavs hospital utvider med – 16

– Universitetssykehuset i Oslo utvider med – 5

Creo

– Universitetssykehuset i Oslo – 2

Det er streik i sykehusene. LO Stat har tatt ut i alt 303 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29. mai. Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

– Dette er blodig urettferdig. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss. De dette handler om er i hovedsak kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon. Jeg kaller det et pensjonssvik, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

– Det er ikke bare det at de ikke tjener opp pensjon. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon, sier hun.

Krevende mekling

LO Stat har ledet meklingen på vegne av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og EL og IT Forbundet. Forhandlingsleder Øystein Gudbrands i LO Stat peker på at forhandlingene har vært svært vanskelige.

– Avstanden har vært for stor mellom partene, dessverre kom vi ikke til enighet, sier Gudbrands.

Et rettferdig likestillingskrav

Kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time er ikke nytt. Dette er gjeldende avtale i kommunesektoren og har vært det i flere år. Det betyr at f.eks. en helsefagarbeider som jobber for kommunen i 19 prosent deltidsstilling tjener opp pensjon, mens en som har en tilsvarende stilling i sykehus, ikke gjør det.

– 75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn. Vi er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å møte sine lavest lønte ansatte med et rettferdig likebehandlingskrav, sier Skoghaug.

Det er Fagforbundets og Fellesorganisasjonens (FO) medlemmer som er tatt ut i første uttak.

Fagforbundet og FO har tatt ut henholdsvis 282 og 21 medlemmer i streik fra arbeidstidens begynnelse 29. mai. Uttaket vil ikke sette liv og helse i fare. Det er et forsiktig uttak, kun 1,2 prosent av LO-forbundenes medlemmer.

– Dersom arbeidsgiver lokalt vurderer at noen av streikeuttakene vil medføre fare for liv og helse, innvilges det dispensasjon, forsikrer Skoghaug.

Streikeuttaket for 29. mai i Helseforetak er klart. Ingen av Creos medlemmer er med i førsteuttaket ved en eventuell streik. Det betyr at våre medlemmer i Spekter uansett skal gå på jobb som vanlig. Er det iverksatt streik fra 29. mai vil du kanskje møte kollegaer som er i streik. Vi oppfordrer deg til å vise din støtte til streiken. Det trenger ikke å være avansert. Ofte er det nok at man går bort til streikevakten og uttrykker sin støtte muntlig.

Hva det mekles om, og hvilke arbeidsplasser som omfattes av første streikeuttak, kan du lese her.

Hvis streik iverksettes på dette tariffområdet, vil de av Creos medlemmer som omfattes av en eventuell opptrapping på et seinere tidspunkt, få beskjed om dette.

27. og 28. mai møtes partene i Helseforetakene til mekling i mellomoppgjøret. Meklingsfristen er ved midnatt 28. mai.

– Det blir en tøff mekling. De ansatte på sykehusene krever det samme som de ansatte i kommunene har hatt siden 2013 – pensjon fra første krone, sier nestleder Eivind Gran i LO Stat, som leder forhandlingene med Spekter.

Bakgrunnen for meklingen er regelen om at de ansatte må ha 20 prosents stilling for å opptjene pensjon.

– Det rammer ganske mange deltidsarbeidende innenfor helseforetakene, og selvfølgelig også i vår medlemsmasse. Det er en stor gruppe som ikke får pensjonsrettigheter på grunn av den grensen. Det har vi sagt ikke går lenger, sier Gran.

15.mai ble LO Stat og forbundene og Spekter enige om lønnsreguleringer for utestående virksomheter i område 1 i  Spekter. For Creos del gjaldt dette medlemmer ved teatrene og Den Norske Opera & Ballett. Utover lønnsreguleringer som framkommer i protokollen skal det nedsettes partsatte utvalg som blant annet har til hensikt å vurdere endringer i overenskomstene sett opp imot virksomhetens behov. Lønnsoppgjøret er på linje med frontfaget og sikrer de ansatte en regulering på i gjennomsnitt 3, 2 % av egen lønn.

For mer utfyllende informasjon se Protokoll

Det er enighet mellom Dansens Hus og Fagforbundet, NTL og Creo i mellomoppgjøret for 2019. Alle trinn på A-regulativet økes med kr 16 436.

Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal arbeide med videre utvikling av lokal lønnspolitikk. Arbeidet skal være ferdigstilt innen 1. februar 2020.

Se protokollen

Det er enighet mellom Kilden Teater og Konserthus og Creo i mellomoppgjøret for 2019. Det gis et tillegg på 3,2 prosent med virkning fra 1. april 2019. Dette inkluderer tillegget som ble gitt i A-delsforhandlingene mellom LO Stat og Spekter.

Se protokollen

Det er enighet mellom Stavanger Symfoniorkester og Creo i mellomoppgjøret for 2019. Det gis et tillegg på 3,2 prosent med virkning fra 1. april 2019. Dette inkluderer tillegget som ble gitt i A-delsforhandlingene mellom LO Stat og Spekter.

Dessuten gis et kronetillegg på kr 5 600 for alle lønnstrinn til og med 48.

Se protokollen

Det er enighet mellom Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO) og Creo i mellomoppgjøret for 2019. Det gis et tillegg på 3,2 prosent med virkning fra 1. april 2019. Dette tillegget inkluderer tillegget som ble gitt i A-delsforhandlingene mellom LO Stat og Spekter.

Se protokollen

Det er enighet mellom Arktisk Filharmoni og Creo om reguleringer i mellomoppgjøret for 2019. Det gis et generelt tillegg på 3,2 prosent med virkning fra 1. april 2019.

Se protokollen

I de tidlige morgentimene ble Creo / LO Stat og NRK / Spekter enige om mellomoppgjøret for 2019. Det gis et generelt tillegg på kr 17 800, eller minimum 2,7 prosent, med virkning fra 1. mai 2019. Dette inkluderer lønnstillegget som ble framforhandlet mellom LO Stat og Spekter tidlig i april.

Partene er enige om at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal se på dagens lønnssystem for musikerne i Kringkastingsorkestret. Dette arbeidet skal være ferdigstilt innen utgangen av 2019.

Se forøvrig forhandlingsprotokollen (korrigert).

Det har vært avholdt forhandlinger mellom Creo og Spekter vedrørende mellomoppgjøret for teatrene per 1. april 2019. Partene kom ikke til enighet, se protokollen.

Forhandlingene overføres nå til de sentrale parter (LO Stat og Spekter) i såkalte fase 3-forhandlinger i løpet av mai.

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret 2019 for Creo sine medlemmer i Det Norske Blåseensemble Anno 1734. Det gis et tillegg på 3,2 prosent gjeldende for alle trinn på lønnsstigen, samt for alle fremforhandlede faste tillegg. Se forøvrig protokollen.

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret 2019 for Creo sine medlemmer i Bergen Filharmoniske Orkester. Det gis et kronetillegg på kr 18 900 for alle lønnstrinn med virkning fra 1. april 2019. Se også protokollen.

Det har i dag vært avholdt forhandlinger mellom Creo og DNO&B vedrørende mellomoppgjøret per 1. april 2019. Partene kom ikke til enighet, se protokollen.

Forhandlingene overføres nå til de sentrale parter (LO Stat og Spekter) i såkalte fase 3-forhandlinger i løpet av mai.

Partene i årets lønnsoppgjør i sykehusene lyktes ikke i å bli enige om pensjon fra første krone og det ble dermed brudd i forhandlingene. Oppgjøret går nå til mekling. Det var LO og YS som valgte å bryte forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Spekter. – For oss er kravet om pensjon fra første krone et ufravikelig krav. Arbeidsgiversiden ville beholde en grense på minst 20 prosent stilling for å kunne meldes inn i tjenestepensjonsordningen. Det vil omfatte om lag 10 000 ansatte i sykehusene som går i slike lave stillinger. Det kunne vi selvsagt ikke si ja til, sier forbundsleder Hans Ole Rian Rammer de lavtlønte – For de som går i deltidsstillinger vil det ha stor betydning om de er innmeldt eller ikke. Det handler ikke bare om å tjene opp pensjon, men er man innmeldt så er man også omfattet av uføredekningen og etterlattepensjonsordninger. Bare de to siste vil bety en stor forskjell om noe skulle skje, sier han. Se protokollen fra forhandlingene LO har om lag 25 000 medlemmer i sykehusene.

– Vi har fått gjennomslag for økt kjøpekraft til alle, likelønn samt bekjempelse av lavlønn, sier forhandlingsleder Eivind Gran, nestleder i LO Stat. Les mer på LO Stats nettside.