Til det kirkelige tariffområdet hører alle ansatte i de kirkelige fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke.

Aktuelt

Forhandlingene om ny hovedtariffavtale i kirken fortsetter på andre dagen. Årets oppgjør i kirken er i likhet med alle andre områder krevende fordi det er svært lite penger å forhandle om.
Klokken 18 i dag valgte Unio forbundene ved Presteforeningen å bryte forhandlingene.
Etter å ha mottatt tilbud 2 fra KA valgte Fagforbundet Creo og FO å bryte forhandlingene klokken 00.50. Dette betyr at Unio-forbundene, LO-forbundene og KUFO møter KA hos Riksmekleren.

Meklinga hos Riksmekleren er beramma til 10 og 11. desember.

Hovedoppgjøret i KA-sektoren (Den norske kirke) i oktober ble brutt og gikk som kjent til mekling. Etter to dager hos Riksmekleren ble meklingen avbrutt natt til lørdag 12.12. uten at partene kom til enighet.

Forbundene i LO (med blant andre Creo), forbundene i Unio og KUFO er i streik. For Creos del starter streiken først på torsdag 17.12.

– Det var svært vanskelige forhandlinger, sier nestleder Anders Hovind. Det vanskeligste temaet var lønn til prester, hvor konsekvensen av motpartens tilbud ville være at et stort antall prester ville gått ned i lønn. Vi mener at dette ikke er veien å gå i en tid hvor kirken sliter med rekruttering til svært mange stillinger.

– En slik lønnspolitikk vil også få konsekvenser for alle med høyere utdanning i kirken. Derfor ønsker vi å vise solidaritet med prestene ved å ta ut åtte av våre medlemmer i streik. Vi beklager bruddet hos mekleren sterkt. Det sitter langt inne for medarbeidere i kirken å streike – spesielt i disse tider. Når kirkelige medarbeidere likevel går til dette skrittet viser det alvorlighetsgraden i dette oppgjøret, avslutter Hovind.

30.desember har endelig KA kommet med en invitasjon om å komme tilbake til forhandlingsbordet. Det har vi ventet på siden 12. desember.

Det oppleves svært krevende at arbeidsgiver velger å forhandle gjennom media. Vi ser det som helt nødvendig at de videre forhandlingene finner sted hos Riksmekleren.

Som alltid under mekling er det kun mekleren som uttaler seg om meklingen, heter det i en felles uttalelse fra de ti arbeidstakerorganisasjonene i denne konflikten.

Det er enighet i oppgjøret for kirkelig ansatte etter en månedslang streik. Dette er klart etter at partene sa ja til riksmeklerens skisse til løsning. En historisk seier i en historisk konflikt, sier arbeidstakerorganisasjonene.

– Dette er en seier for kirkens framtid. Vi er stolte over våre streikende medlemmer og kollegene fra andre forbund som har stått så støtt i streiken gjennom fire lange uker. Tusen takk for innsatsen og solidariteten dere har vist kollegene. Vi er nå lettet og glade for å kunne sende kirkelige ansatte tilbake på jobb, sier nestleder i Creo Anders Hovind.

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 1,7 %, som er på nivå med arbeidslivet for øvrig.

– Det er en lettelse at en historisk streik endte med en historisk seier. Vi har lagt bak oss et helt spesielt år, der det etter hvert ble viktigst å sørge for at medlemmene i alle tariffområder, også kirken, fikk opprettholdt sin kjøpekraft. Det har vi greid, og det er vi fornøyde med, alt tatt i betraktning, fortsetter Hovind.

Skal jobbe videre fram mot et enhetlig lønnssystem

Nå er partene blitt enige om et partssammensatt arbeid som skal se nærmere på en ny, felles innretning på tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke.

Fagforeningene er enige om at vi bør jobbe for at ansatte som jobber sammen får samme tilleggslønn for arbeid på samme tid. Dette er viktig for det lokale arbeidsfellesskapet, gjensidig forståelse, og arbeidsfordeling i staben. Det er naturlig at kirkemusikeren, kirketjeneren og presten får det samme tillegget når de jobber sammen. Det er nødvendig at kateketen og presten og ungdomsarbeideren kommer hjem fra konfirmantleir og har samme forutsigbarhet på hvilke timer som skal avspaseres og hvor mye tilleggslønn de skal ha for arbeid på kveld, natt og helg.

Arbeidstakerne har også krevd et lønnsløft for ansatte med fire års høyere utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning. Det blir det også arbeidet videre med gjennom et partssammensatt utvalg.

– Dette har vært Creos viktigste krav og vi er tilfredse med resultatet, selv om det ennå er et stykke fram før vi er i mål, sier nestleder Anders Hovind

Jobbe videre sammen

Gjennom meklingen er partene blitt enige om å jobbe videre sammen gjennom forpliktende utvalgsarbeid fram mot hovedoppgjøret i 2022. Målet er enhetlige satser for tilleggslønn og andre nødvendige tilpasninger for å få etablert et helhetlig lønnssystem for Den norske kirke.

– Vi opplever at KAs manglende vilje til å finne løsninger gjennom ordinære forhandlinger gjør samarbeidet mellom partene vanskelig. Videre ser vi det som et alvorlig tillitsbrudd at KA valgte å bryte med vanlig forhandlingsskikk ved å offentliggjøre et forslag til løsning, sier Hovind

Følgende fagforeninger har vært omfattet av bruddet

  • Unio-forbundene Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet.
  • LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo
  • Det frittstående forbundet Kirkelig undervisningsforbund.

Til sammen organiserer disse 10 forbundene om lag 75 % av de organiserte ansatte i kirken.

 

Hovedtariffavtalen, endringer

Det var kommet inn 243 gyldige svar av totalt 594 utsendte e-poster/brev.

Resultatet av avstemningen ble 233 Ja og 10 Nei. Forhandlingsresultatet er dermed vedtatt og formidlet til KA og Riksmekler.