De nasjonale og regionale orkestrene og teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund er tilsluttet Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Aktuelt

LO Stat og Spekter har oppnådd enighet i de sentrale innledende A-delsforhandlingene i årets hovedoppgjør. Forhandlingene for Creos medlemmer fortsetter nå ute i de ulike virksomhetene iht. Spekters forhandlingsmodell. Mer utfyllende informasjon om forhandlingene og resultatet kan leses på LO Stat sine sider, se her. Frister for de lokale parter er satt til 17/9 kl. 15.00 for å be om bistand fra sentralt hold, og frist for avslutning for B-delsforhandlingene er 23/9 kl. 15.00.

Creos medlemmer er i hovedsak ansatt i virksomheter i område 1, kultur og i område 6, NRK.

Creo legger til grunn at de videre forhandlingene føres på grunnlag av oppgjørsrammen i frontfaget.

Pensjon ble et tema i A-delsforhandlingene. For de ansatte i orkestrene, teatrene og Den Norske Opera og Ballett ble partene i 2016 oppgjøret enige om å etablere en midlertidig innskuddspensjonsordning, med en målsettingen om at  den varige ordningen skulle være en kjønnsnøytral og livsvarig tjenestepensjonsordning. Innskuddspensjonsordningen ble prolongert i 2018 oppgjøret.

I årets A-delsforhandlinger fremmet LO Stat et krav om å erstatte innskuddspensjonsordningen med en hybrid pensjonsordning. Dette ble avvist, men nå blir det opp til de lokale parter å framforhandle en ny ordning som er i tråd med hva partene skrev under på i 2016.

Protokollen fra forhandlingene kan leses her.

Tariffoppgjøret i Spekter starter 25. august med A-delsforhandlinger.

Fortsetter så med forhandlinger ute i virksomhetene.

Creo har sammen med NTL og Fagforbundet gjennomført forhandlinger om revisjon av teateroverenskomsten.  Forhandlingen førte ikke fram. Forhandlingen føres videre i avsluttende forhandlinger mellom LO Stat og Spekter senere i høst.

Det er oppnådd enighet i hovedoppgjøret 2020 for Creos medlemmer ved Dansens Hus. Det gis et generelt tillegg fra 1.4.2020 på kr 5 635. Andre endringer i overenskomsten framkommer i protokollen. Oppgjøret skal til uravstemning senere i høst.

Les protokoll

 

Det er oppnådd enighet i forhandlingene mellom Creo og Trondheim Symfoniorkester & Opera. De ansatte er sikret et generelt tillegg per 1.april på kr  7 000. Andre endringer fremkommer i protokollen. Oppgjøret skal til uravstemning senere i høst.

Partene kom i går fram til enighet i A1 forhandlingene vedr. Sosiale bestemmelser for Helseforetakene, Lovisenberg diakonale sykehus og Martina Hansens Hospital, området 10 og 13 i Spekter.

Overenskomstene ble prolongert i hovedsak i sin helhet. Partene ble videre enige om å sette ned et partssammensatt utvalg som skal se nærmere på hvordan enkelte sosiale bestemmelser slår ut for arbeidstakere over 67 år og eldre.

Overenskomstene er inngått for perioden 2020-2022. Partene er også enige om at pensjonsforholdene videreføres som i dag i denne perioden.

Protokoll område 10

Protokoll område 13

Det er brudd i forhandlingene mellom LO Stat og Spekter i NRK. Lønnsoppgjøret går nå til mekling. Meklingen omfatter medlemmer av NTL og Creo.

Partene kom sent mandag kveld til enighet i A2-forhandlingene om lønn i helseforetakene.

Utgangspunktet for lønnsforhandlingene er resultatet fra frontfaget, som setter en norm for alle lønnsoppgjør i Norge. På grunn av koronapandemien var ramma på 1,7 prosent i år.

Selv om sykehusansatte har stått i frontlinjen under koronapandemien er det viktig å være solidariske og favne om frontfagsmodellen, det er nødvendig for at den norske økonomien takler krisen på best mulig måte.

For Creo – forbundet for kunst og kultur var det viktig å sammenligne oss med, og oppnå de samme tilleggene som andre høgskolegrupper, som f.eks Sykepleierforbundet. Det har vi lyktes med, samtidig som vi holder oss innenfor ramma fra frontfaget.

Her er det økonomiske resultatet – Endringene gjøres med virkning fra 1. Oktober 2020.

 • Det gis et generelt tillegg på 0,8 % til alle medlemmer i stillingsgruppe 4 og 5 (der Creos medlemmer i hovedsak er plassert).
 • Øvrige medlemmer som er omfattet av overenskomsten gis et generelt tillegg på 0,8 %.
 • Ansatte med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,8%, samlet 1,6 %.
 • Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe 1 – 5 gis et generelt tillegg på 1,4 %. Dette gjelder blant Creo-medlemmer i lederstillinger.
 • De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

De nye satsene blir slik:

Stillingsgruppe 4 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning

 • 0 års lønnsansiennitet kr. 414.000, – pr. år.
 • 4 års lønnsansiennitet kr. 429.000, – pr. år.
 • 8 års lønnsansiennitet kr. 454.000, – pr. år.
 • 10 års lønnsansiennitet kr. 505.000, – pr. år.

Stillingsgruppe 5 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning

 • 0 års lønnsansiennitet kr. 460.000, – pr. år.
 • 4 års lønnsansiennitet kr. 485.000, – pr. år.
 • 8 års lønnsansiennitet kr. 520.000, – pr. år.
 • 10 års lønnsansiennitet kr. 548.000, – pr. år

Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger på B-dels nivå i 2020. Hvis partene er enige om det, kan det foretas redaksjonelle endringer innen 1. desember 2020. De lokale forhandlinger skal gjennomføres i 2021. Samarbeidsavtalen med FO vil sikre at Creos medlemmer blir omfattet av disse forhandlingene.

Utvalgsarbeid – Gjennomslag for ubekvemstillegg og kompetanse

Det nedsettes en sentralt partssammensatt arbeidsgruppe som skal kartlegge lokale bestemmelser for ubekvem arbeidstid og fremme forslag til eventuelle endringer i overenskomstens del A2 for kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg.

Partsarbeidet skal være avsluttet innen 1. mars 2021. Partene er enige om at endringer i overenskomstens del A2 for kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg kan tas opp i mellomoppgjøret 2021.

Det nedsettes en sentralt partssammensatt arbeidsgruppes som skal kartlegge lokale bestemmelser for ubekvem arbeidstid. I tillegg skal denne gruppa fremme forslag til mulige endringer for kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg.

Partene lokalt skal og kartlegge bruken og gjennomføringen av videreutdanning for ulike yrkesgrupper. Det skal diskuteres hvilke typer videreutdanning foretakene har behov for, noe som vil gi lokale føringer for omfang og innhold av videreutdanningen. Nåværende og fremtidig kompetansebehov skal være tema for kartleggingen.

På bakgrunn av kartleggingen skal partene drøfte mulige konsekvenser for foretakets lønnspolitikk for disse ansattegruppene fremover og det skal utarbeidet en rapport fra dette arbeidet i den enkelte virksomhet.

I forhandlingene i Spekter Helse er Creo-forbundet for kunst og kultur en del av LO Stat, og samarbeider med Fagforbundet, EL og IT Forbundet, FO og Norsk Manuellterapeutforening.

Det er oppnådd enighet i meklingen mellom Creo og NTL sine medlemmer i NRK. Tillitsvalgte i KORK er glad for at meklingen førte fram, resultatet og innretningen av oppgjøret gir medlemmene en god lønnsutvikling. Oppgjøret skal til uravstemning.

Se Riksmeklerens møtebok og LO Stats hjemmeside for mer detaljer.

Med bakgrunn i koronasituasjonen har Riksmekleren henstilt oss om å avlyse meklingen i kultursektoren. I samråd med Spekter har forhandlingsutvalget akseptert Riksmeklerens anmodning. Det skal innen mandag 11. januar forhandles lønnsoppgjør og andre tekstkrav, før forhandlingene lukkes og oppgjøret sendes ut til uravstemning. Kravet om livsvarig og kjønnsnøytral pensjon skal forhandles i mellomoppgjøret til våren.

Det har vært avholdt forhandling 8.1.21 og 11.1.21 mellom Den Norske Opera & Ballett og Creo vedrørende hovedoppgjøret pr. 1. april 2020.

Partene har kommet til enighet. Oppgjøret er iht. frontfaget på 1, 7 %.

For andre justeringer og endringer i overenskomsten, se protokollen.