Til det kommunale tariffområdet hører alle ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene. Mer informasjon kommer.

Aktuelt

– Vi er fornøyde med at hele laget av ansatte i kommunesektoren får økt reallønn. Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Partene i lønnsoppgjøret for de ansatte i kommunesektoren ble enige om årets mellomoppgjør på kvelden lørdag 29. april. Oslo er et eget tariffområde og forhandler for seg selv.

Mer til lavtlønnede

– Vi er fornøyde med å ha fått i havn et godt kommuneoppgjør. Hele laget av kommuneansatte får økt reallønn, sier Mette Nord. Hun er leder av Fagforbundet og av forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

Kommuneoppgjøret sikrer alle ansatte med hele stillinger lønnstillegg på minst 26.300 kroner i året.

– Vi hadde satt oss som mål at arbeidstakerne med lave inntekter skulle komme bra ut. Det er de som sliter mest med økte priser og bekymringer for egen økonomi. Det har vi greid. Vi har sikret lavtlønnede tillegg på linje med privat sektor. LO Kommune hadde likevel ønsket en enda tydeligere lavtlønnsprofil i kommuneoppgjøret, men dette var så langt vi greide å komme, sier Nord.

Hun legger også vekt på at oppgjøret har en god likelønnsprofil, noe som betyr at det blir et mindre lønnsgap mellom kvinner og menn.

Styrker frontfagsmodellen

– Resultatet på 5,4 prosent ligger godt over rammen fra privat sektor, som ble 5,2 prosent.
De seinere årene har kommuneansatte hatt en svakere lønnsutvikling enn andre, noe som kommuneoppgjøret bidrar til å rette opp. Resultatet viser at frontfagsmodellen fungerer, og at det er fullt mulig å rette opp skjevheter som oppstår i lønnsutviklingen. Dermed bør årets lønnsoppgjør styrke oppslutningen om frontfagsmodellen.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det bare skal forhandles om lønn og at alle andre bestemmelser i avtaleverket må vente til neste år.

For mer informasjon og ny minstelønnstabell, se protokoll fra forhandlingene.

Det ble brudd i meklingen i frontfagsoppgjøret søndag. LO-medlemmer har dermed vært i streik fra og med mandag 17.april.

– LO krevde økt kjøpekraft for alle sine medlemmer og et løft for de lavlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Etter planen skulle lønnsoppgjøret for kommunalt ansatte starte torsdag 20.4 kl. 10.00. Men partene i KS-oppgjøret blitt enige om at forhandlingsstart utsettes på grunn av streiken i frontfaget.

– Vi er helt enige med de øvrige partene i KS om at det er naturlig å utsette oppstarten av KS-oppgjøret til etter at streiken er over. Frontfaget legger rammer for våre krav, og vi kan ikke starte forhandlingene med KS før frontfaget er i havn, sier forbundsleder Hans Ole Rian.

– LOs representantskap og LO-lederen har tidligere i år pekt på at kommunalt ansatte er blitt hengende etter i lønnsutviklingen de siste årene, og at vi i år må få et resultat som ligger over rammen fra frontfaget. Derfor må vi avvente våre forhandlinger til vi vet hva denne rammen blir, understreker han.

Rian oppfordrer samtidig alle medlemmene i Creo til å støtte opp om den pågående streiken ved å delta på fanemarkeringer og andre arrangementer.

– LO-medlemmene i frontfagsoppgjøret kjemper nå en viktig kamp for økt kjøpekraft. At våre venner i privat sektor tar denne kampen, vil komme oss til gode senere. Derfor er det viktig at vi står skulder ved skulder med de som nå tar kampen, sier forbundslederen.

Creos hovedkrav: 

  • Creo mener lønnsveksten må ivaretas gjennom de generelle tilleggene på lønnstabellen, og krever at det ikke avsettes midler til lokale forhandlinger ved dette oppgjøret. 
  • Creo er opptatt av at utdanningsgruppene, særlig de med lengre utdanning, sikres sin andel av lønnsveksten. Disse gruppene har ofte store studielån å betjene, og med mange av våre medlemmer i deltidsstillinger, får mange av disse ikke full uttelling for den tid og økonomi de har investert i sin kompetanse. 
  • Creo gjentar kravet vårt fra 2019 om at adjunkter med tilleggsutdanning skal sidestilles lønnsmessig med lektor/femårig utdanning. 

 

Les Creos krav til LO kommune