Pensjon i teatrene, orkestrene, Operaen i Kristiansund, Kilden og Den Norske Opera & Ballett.

Fra og med 1.12 2022 har det blitt etablert parallelle pensjonsordninger ved virksomhetene. Dette er resultatet etter streik og forhandlinger. Virksomhetene har etablert hybridpensjon og innskuddspensjon som varige ordninger. Leverandører er Storebrand og Gjensidige. Pensjonsordningene har ulike kvaliteter, egenskaper og regler som kan påvirke opptjeningen. Creo, NTL og fagforbundet har valgt hybridpensjon på vegne av sine medlemmer, men den enkelte ansatte/medlem har allikevel en rett til å fravike dette valget, ved å velge innskuddspensjon.

Informasjonsskriv fra arbeidsgiver

Som nyansatt og som frilanser (midlertidig ansatt) vil man få utdelt et informasjonsskriv fra arbeidsgiver hvor begge pensjonsordninger blir gjennomgått og forklart, og man må innen en gitt frist, foreta et valg knyttet til pensjonsordning. Vilkårene i pensjonsordningene er tariffestet. Både frister og vilkår framkommer i informasjonsskrivet. Se blant annet Teateroverenskomstens kapittel om pensjon, jf. 4.7.1 for hva som er avtalt. 

Korte ansettelsesforhold

For frilansere og andre med korte ansettelsesforhold som gir pensjonsopptjening under 0,5G, er det spesielle regler i hybridordningen som påvirker pensjonsopptjeningen. Creo har tidligere skrevet om dette på sine hjemmesider. Med opptjening under 0,5 G vil Storebrand utstede et «verdipapir» som kalles «gammel IPS». IPS har et administrasjonsgebyr som medlemmet selv må dekke. Ved gjentagende frilansvirksomhet hos samme arbeidsgiver er det mulig å samle slike individuelle IPS, slik at kostnadene blir lavere. Dette må den enkelte selv huske på å gjøre i sin egen pensjonsportal. Hvis man fra før av har etablert egen pensjonskonto knyttet til innskuddspensjon, skal det også være mulig å overføre disse IPS «verdipapirene» til denne ordningen. Egen pensjonskonto har også kostnader som medlemmet må dekke. 

Sammenlignet med innskuddspensjon og egen pensjonskonto, er hybridordningen for frilansere og andre ansatte med opptjening under 0, 5 G, per i dag noe mer komplisert å administrere for den enkelte. Regjeringen har sagt at det skal utarbeides et regelverk for egen pensjonskonto i hybridpensjon, slik at det på sikt skal være mulig å samle all opptjening i sin egen konto på linje med hva som er mulig for innskuddspensjon. 

Mer midler for kvinner

Sparesatsene i begge ordningene er like, med et vesentlig unntak, i hybridordningen settes det av mer midler for kvinner for å sikre livsvarig utbetaling grunnet lengre forventet gjennomsnittlig levealder sammenlignet med menn. Dette er en kostnad som arbeidsgiver dekker. 

 

Creo anbefaler medlemmene om å sette seg godt inn i regelverket og kontakte tillitsvalgte eller forbundet sentralt hvis man har spørsmål knyttet til pensjon.