En samlende «ledestjerne» for Creo

Creo har opplevd imponerende vekst og utvikling de siste årene, og nå inkluderer vårt fellesskap flere medlemmer og yrkesgrupper enn noensinne. Organisasjonen har arbeidet hardt for å bygge en solid grunnmur, et grunnlag som gjør at vi fremover kan ivareta medlemmene enda bedre, sikre videre vekst og ytterligere gjennomslagskraft.

Creos solide fundament gjør det nå mulig for oss å løfte blikket ytterligere og fokusere på et enda sterkere fellesskap, der vi drar enda tydeligere i samme retning – til beste for alle våre medlemmer.

Som en konsekvens av Creos utvikling, fattet landsmøtet 2022 vedtak om flere viktige organisatoriske prosesser som skal gjennomføres i landsmøteperioden. Blant annet ble det vedtatt at det skal utarbeides en ny visjon for Creo. Visjonen skal understøttes av et sett verdier.

Nå er arbeidet i gang, og vi vil ha alle våre tillitsvalgte og medlemmer med!

En samlende visjons-prosess

Creos visjon skal være en samlende «ledestjerne» for hele organisasjonen. Visjonen skal representere et felles fremtidsønske som vi alltid strekker oss mot, og den skal peke ut en retning som motiverer til gode, langsiktige valg og beslutninger.

Det er vårt ønske og mål at alle Creos medlemmer, skal kunne ta del i dette arbeidet. Vi har derfor lagt vekt på en realistisk fremdriftsplan som gir luft og rom for god involvering og forankring.

Creo har tidligere hatt et produktivt samarbeid med Dinamo i tre vellykkede prosesser; ny visuell profil, nytt navn og nytt navn for vår medlemspublikasjon, Kontekst. Det har med dette allerede blitt gjort et betydelig arbeid rundt Creos identitet, som vi nå kan bygge videre på i visjons- og verdiarbeidet. For å sikre et profesjonelt perspektiv på prosessen bruker Creo derfor Dinamo som rådgivere og bidragsytere.

Visuell skillelinje

Creo ønsker dine innspill!

Før sommeren gjennomførte forbundsstyret, regionlagslederne og de ansatte i Creo en workshop, tilrettelagt av Dinamo. Workshopen hadde som mål å legge et solid grunnlag for en bredere prosess i hele organisasjonen, og deltakerne jobbet sammen i grupper, på tvers av organisasjonen. Du kan lese en oppsummering av resultatene fra workshopen her.

Svar individuelt eller som gruppe
På bakgrunn av denne workshopen har vi utarbeidet konkrete oppgaver som vil gi flere i organisasjonen muligheten til å komme med verdifulle bidrag. Tanken er at disse oppgavene kan utføres både individuelt og i grupper. Dersom dere f.eks. skal ha et møte i regionlaget, i en sammenslutning eller på arbeidsplassen, vil det være mulig å gjøre opplegget sammen. Dersom du ikke har noen naturlig felles arena, kan du likevel utføre oppgavene alene.

Hvis du ønsker mer informasjon om hva vi er på jakt etter før du setter i gang, har vi utarbeidet noen retningslinjer for å gi gode innspill. Du kan lese om retningslinjer, definisjon og kriterier her.

 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta i denne viktige prosessen ved å utføre oppgavene enten individuelt, eller i grupper. Dine bidrag er verdifulle for Creos fremtid. Under finner du en konkret «oppskrift» for gruppearbeid og en digital løsning for enkeltmedlemmer.

Vi ser frem til å motta innsikt og innspill fra dere alle!

Visuell skillelinje

Individuelle oppgaver

Vi har satt opp et digitalt skjema som alle Creos medlemmer kan svare på individuelt. Her spør vi blant annet om dine tanker rundt hvordan Creo oppfattes/bør oppfattes, og ber om dine innspill til Creos fremtidige verdier og visjon.

Denne kartleggingen spiller en avgjørende rolle i prosessen med å forme en ny visjon for organisasjonen, og vi setter stor pris på at du deler dine tanker, ideer og assosiasjoner med oss.

 

Utfør oppgavene individuelt

 

Workshop

Vi har utarbeidet et ferdig opplegg som er velegnet for mindre lokale grupper som ønsker å arbeide sammen om oppgavene. Dette opplegget er tilpasset for grupper på 6-8 personer og tar omtrent en time å gjennomføre.

Vår workshop er ideell for regionstyrer, faglige sammenslutninger, klubber og andre mindre medlemsgrupperinger. Vi har sett at samarbeid ofte gir svært verdifulle resultater, og oppfordrer deltakerne til å dra nytte av hverandres perspektiver og erfaringer. Når gruppen har gjennomført workshopen skal resultatet fylles inn her.

 

Oppskrift Workshop

Fyll inn resultat

 

 

Visuell skillelinje

Veien fram til en endelig visjon

Formelt er det Creos landsmøte 2026 som skal vedta den nye visjonen, men innstillingen til landsmøtet skal forankres/vedtas i Creos styre og representantskap. Målet er at visjons- og verdiarbeidet skal være ferdigstilt i løpet av første halvdel av 2024. Dette fordi visjonen vil gi en viktig retning for annet viktig organisasjonsarbeid som skal gjøres i landsmøteperioden.

Vi håper og tror at dette blir en givende prosess, som vil styrke medlemsdemokratiet, og skape en følelse av tilhørighet og stolthet i hele organisasjonen. En bredt forankret visjon er viktig for forbundets utvikling, og vi håper at dere alle vil bidra til å forme fremtidens Creo!

 

Lykke til med arbeidet og på forhånd takk for engasjementet!