De nasjonale og regionale orkestrene og teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund er tilsluttet Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene.

Aktuelt

LO Stat og Spekter har forhandlet fram hovedavtalen for de neste fire årene.

Creo er godt fornøyde med resultatet for våre medlemmer, og mener avtalen i stor grad anerkjenner de tillitsvalgte, og betydningen av et samarbeid basert på tillit og respekt mellom partene.

– Hovedavtalen er arbeidslivets grunnlov, og hvert fjerde år forhandler vi og tilpasser den. Vi er godt fornøyd med forhandlingene, og har fått gjennomslag for viktige prinsipper, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat. Hun har ledet forhandlingene på vegne av LOs forbund i Spekter-området.

Les hele saken

Pensjonsstreiken er over. LO Stat og Spekter er enige om å innføre en ordning med livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser fra 1. april 2022.

Les mer

Det er streik i opera, teatersektoren og orkestrene. Fra 8. september trappes streiken ytterligere opp. Da vil til sammen 435 kulturansatte streike. Grunnlaget for streiken er strid om kulturarbeidernes pensjonsordning.

Les hele saken

Det er fare for streik i kultursektoren fra 3. september. Bakgrunnen for mulig konflikt er at arbeidsgiversiden nekter å stå ved løfter om en rettferdig pensjonsordning.

2. september blir det mekling for Fagforbundet, NTL og Creo. Kravet om at pensjonsytelsene skal være lik for kvinner og menn, og vare livet ut er viktig. Siden kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn vil de få en lavere livsvarig pensjon enn menn.

Arbeidstakerne krever hybridpensjon, en pensjonsløsning som gir bedre trygghet for de ansatte, og som gir livsvarige og like pensjoner. Dette er den samme ordningen de har i private barnehager. Ordningen er også svært lik den som gjelder i offentlig sektor, ny offentlig tjenestepensjon.

I lønnsoppgjøret 2015 ønsket Spekter å endre pensjonsordning på grunn av en akutt økonomisk situasjon ved flere kulturinstitusjoner. I 2016 inngikk vi derfor en midlertidig avtale om innskuddspensjon.

Avtalen innebar et felles mål for arbeidsgiverne og arbeidstakerne om at en varig pensjonsordning skal ha livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Dette var viktige prinsipper i den ytelsesordningen vi hadde tidligere. Vi inngikk den midlertidige pensjonsordningen ene og alene fordi arbeidsgiver lovte oss at dette skulle sikres i en varig ordning. Vi valgte å stole på arbeidsgiver. Så langt har ikke arbeidsgiverne vist vilje til å oppfylle avtalen.

– Vi har kommet arbeidsgiver i møte, og nå må arbeidsgiver på sin side innfri inngåtte avtaler. Hvis ikke det skjer blir vi nødt til å ta i bruk det sterkeste virkemiddelet vi har, nemlig streik, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Det fins en gylden middelvei som ivaretar både arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Vi har tilbudt oss å være med på et spleiselag, samtidig som ansatte skal sikres en rettferdig og trygg pensjon. Løsningen heter hybridpensjon.

Meklingsfristen er midnatt 2. september.

Her kan det bli streik

197 medlemmer tas ut i en eventuell streik, og følgende virksomheter blir berørt i første streikeuttak:

– Den Nationale Scene (29)
– Den Norske Opera & Ballett (39)
– Det Norske Teatret (20)
– Nathionaltheateret (2)
– Rogaland Teater (14)
– Bergen Filharmoniske Orkester (93)

 

Spekter nekter å oppfylle avtaler om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser for ansatte i orkestre, teatre og opera. Nå blir det mekling.

I dag har LO Stat brutt forhandlingene med Spekter om pensjoner i kultursektoren, for Fagforbundet, NTL og Creo. Se protokollen.

– Spekter må oppfylle inngåtte avtaler, ellers er vi i streik i kultursektoren, sier forhandlingsleder Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

Siden april 2015 har LO Stat forhandlet pensjon for kulturansatte. I lønnsoppgjøret 2015 ønsket Spekter å endre pensjonsordning i kultursektoren på grunn av anstrengt økonomi i flere kulturinstitusjoner. I 2016 inngikk LO Stat, Fagforbundet, Creo og NTL en midlertidig avtale om innskuddspensjon med Spekter. Avtalen innebar et felles mål om livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Siden den gang har ikke Spekter gjort noen verdens ting for å oppfylle målsettingen.

– Vi har opplevd en arroganse uten sidestykke, selv om vi var med på å gi virksomhetene millionbesparelser og mulighet til å rydde opp i regnskapene, konkluderer Lise Olsen.

Kulturlivet i fare

Ansatte godtok den midlertidige avtalen, fordi kultursektoren hadde så stramme budsjetter at pensjonsordningen ville rammet innbyggernes kulturtilbud.

– Vi gikk med på en midlertidig pensjonsordning for å sikre kulturlivet en levedyktig framtid. Et kulturliv hvor tilbudet og opplevelsene står i sentrum. Spekter viser i forhandlingene at alle løftene om å dra lasset sammen kun var fagre ord. Spekter nekter å se verdien av kulturlivets ansatte, og at kulturansatte også skal ha en rettferdig pensjonsordning, sier Christine Thomassen, nestleder i Creo.

Rammer kvinner

Vi reagerer på at Spekter krever at ansatte skal godta ordninger der særlig kvinnene i kultursektoren blir rammet. Kvinner lever i snitt tre år lengre enn menn, og risikerer dermed lavere pensjon med en innskuddsordning.

– Spekter krever dermed at vi skal godta en pensjonsordning hvor kvinner diskrimineres og taper penger. Dette i en sektor hvor om lag halvparten av de ansatte er kvinner, og alle ansatte hadde en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon før 2016, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder.

Flytter risikoen over på ansatte

Spekter vil skyve de ansatte helt over til innskuddspensjon, og dermed skyve all risiko over på den enkelte arbeidstaker. For oss er dette uakseptabelt.

– Vi har allerede strukket oss langt med avtalen om midlertidig innskuddspensjon. Spekter har med sin opptreden vist null vilje til å lage en varig pensjonsløsning for ansatte i kultursektoren, sier Nora Hagen, Fagforbundets forhandlingsleder.

Spekter og LO forbundene kom i natt til enighet om mellomoppgjøret for sykehusene.

Creo er godt fornøyd med at forhandlingen har gitt god uttelling for lang utdanning og erfaring. Creos har i hovedsak musikkterapeuter innenfor dette området og de avlønnes i stillingsgruppe 5. Medlemmer med 10 års ansiennitet er dermed sikret et tillegg på minstelønnstabellen på 22 000 kr gjeldene fra 1.august.

I forhandlingene med Spekter Helse er Creo en del av LO Stat, og samarbeider med Fagforbundet, EL og IT Forbundet, FO og Norsk Manuellterapeutforening. Ved å forhandle sammen med andre LO-forbund får Creo større kraft bak kravene og uttelling i forhandlingene.

 

Resultatet av forhandlingene er som følger:

 • Det gis et generelt tillegg på 2 % til alle medlemmer med henholdsvis 0, 4, 8 og 10 års ansiennitet i stillingsgruppe 4. Medlemmer i stillingsgruppe 4 med 16 års ansiennitet gis et tillegg på 2,5 %.
 • Det gis et generelt tillegg på 2 % til alle medlemmer med henholdsvis 0, 4, 8 og 10 års ansiennitet i stillingsgruppe 5. Medlemmer i stillingsgruppe 5 med 16 års ansiennitet gis et tillegg på 2,5 %. 
 • Arbeidstakere som er direkteplassert gis et tillegg på 2,5 %.
 • Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg

 

Stillingsgruppe 4 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning:

 • 0 års lønnsansiennitet kr. 423 000,- pr. år (økning på 9000).
 • 4 års lønnsansiennitet kr. 439 000,- pr. år (økning på 10 000).
 • 8 års lønnsansiennitet kr. 464 000,- pr. år (økning på 10 000).
 • 10 års lønnsansiennitet kr. 517 000,- pr. år (økning på 12 000).

 

Stillingsgruppe 5 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning:

 • 0 års lønnsansiennitet kr. 470 000,- pr. år (økning på 10 000).
 • 4 års lønnsansiennitet kr. 496 000,- pr. år (økning på 11 000).
 • 8 års lønnsansiennitet kr. 532 000,- pr. år (økning på 12 000).
 • 10 års lønnsansiennitet kr. 570 000,- pr. år (økning på 22 000).

 

Endringene gjøres med virkning fra 1. august 2021.

Det er satt av en pott på 1,3 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. oktober. Det innebærer at B-delsforhandlingene gjennomføres i september. Creo har en samarbeidsavtale med Fellesorganisasjonen (FO) som vil ivareta Creos medlemmer i sykehussektoren i de lokale forhandlingene.

 

Protokoll område 10

Protokoll område 13

Det er oppnådd enighet mellom Barratt Due Musikkinstitutt og Creo i årets mellomoppgjør. De sentrale parter, LO Stat og Spekter, bistod i forhandlingene.

Oppgjøret har en ramme på 2, 76%. Minstelønnssatsene får først en justering på 1-2 % før lønnsreguleringene legges til. Ansatte med årslønn over kr 559 200,- gis et tillegg på kr 15 200,- og ansatte med årslønn til og med kr 559 200,- gis et tillegg på kr 17 300,-. Alle beløp er oppgitt i 100% stilling, og deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Et partssammensatt utvalg skal jobbe videre med minstelønnssystemet. For mer informasjon om dette og om de nye minstelønnssatsene, se vedlagte protokoll.

Mellomoppgjøret 2021 vil for Creos medlemmer ved teatrene, Arktisk Filharmoni, Operaen i Kristiansund,  Bergen Filharmoniske Orkester, Stavanger Symfoniorkester, Kristiansand Symfoniorkester og Den Norske Opera & Ballett føres videre i sentrale forhandlinger, såkalt fase tre, den 30.6 mellom LO Stat og Spekter.

Arbeidsgiverne har avvist kravet om overgang fra den midlertidige innskuddspensjonsordningen til hybrid pensjonsordning som den varige pensjonsmodellen for kultursektoren. I 2016 gikk de ansatte med på en overgang fra offentlig tjenestepensjon til en midlertidig pensjonsordning knyttet til innskuddspensjonsloven.

Partene skrev i 2016 under på en felles målsetting om at den varige pensjonsordningen skulle etableres med kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser. Skulle fase tre forhandlingene bli brutt, vil mellomoppgjøret bli overført til Riksmekleren etter sommeren.

Creo og Music Norway har blitt enige i forhandlingene om lønnsreguleringer. Det gis en generell justering i årslønn på 2, 7 % avrundet opp til nærmeste hele hundre krone, med virkning fra 1.4.2021.

Creo og Det Norske Blåseensemble har blitt enige om lønnsreguleringer for mellomoppgjøret 2021.

Med virkning fra 1. april 2021 justeres lønnen for alle musikeransatte med et tillegg på 3,1 % gjeldende for alle trinn på lønnsstigen. Tillegget avregnes for overheng 0,5 %. Tillegget gis også fra samme dato på alle fremforhandlede faste tillegg.

Lønnstillegget inkluderer alle sentrale tillegg fremforhandlet i A-delsforhandlingene 2021 mellom LO Stat og Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Det er oppnådd enighet i forhandlingene mellom Creo og Trondheim Symfoniorkester & Opera. Det gis et generelt tillegg på 2, 3 % per 1.4. I tillegg legges det på ett lønnstrinn på øverste ansiennitetstrinn i alle lønnsrammer.
Se protokoll for utfyllende informasjon.

Det er oppnådd enighet mellom NRK og Creo i mellomoppgjøret 2021. Det gis et generelt tillegg på kr 18 000,- per 1. april. I tillegg  settes det av en pott på kr 1 000 per medlem med virkning fra 1.8. Kriteriene for tildeling skal partene utarbeide i fellesskap. Se ellers protokollen for utfyllende informasjon.

Protokoll

Du kan lese mer om forhandlingsresultatet her. Økonomien er i tråd med frontfagsforhandlingene, oppgjørsrammen er beregnet til 2, 7 %. Det skal føres reelle forhandlinger i de ulike virksomhetene.

Firstene for de lokale forhandlingene framkommer i protokollen, mest relevant er flg:

 • Behov for bistand varsles til de sentrale parter løpende.
 • For overenskomstområde 1 Kultur er frist for avslutning av forhandlingene fredag 4. juni 2021 kl. 15.
 • For overenskomstområde 6 NRK er frist for avslutning av forhandlingene torsdag 22. april 2021 kl. 18.

I protokollen er det også fastslått følgende om pensjon:

Bakgrunnen for at partene har satt frist for forhandlinger til fredag 4. juni 2021 kl. 15 for overenskomstområde 1 Kultur, er for å gi de lokale parter mulighet for å etablere gode forhandlingsprosesser knyttet til eventuelle pensjonskrav og et felles grunnlag for disse forhandlingene der dette er aktuelt.

Bakgrunnen for muligheten av forhandlinger om pensjon i et mellomoppgjør er at meklingen om pensjon i det utsatte hovedoppgjøret 2020 ble avlyst grunnet pandemien. Creo vil bidra til aktivt til at disse prosessene blir gode, støtte tillitsvalgte og at medlemmenes interesser blir godt ivaretatt. Det er en felles målsetting for partene om at den varige pensjonsordningen ved teatrene, orkestrene og DNO&B skal ha kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser.