Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene.

Aktuelt

Det foreslåtte forhandlingsresultatet til ny hovedtariffavtale i Oslo kommune har nå vært ute til uravstemning blant Creos berørte medlemmer, og uravstemningen har gitt følgende resultat:

Blant 303 stemmeberettigede medlemmer har 102 medlemmer (34%) avlagt stemme.

 • Antall ja-stemmer: 98 (96% av avlagte stemmer, 32% av antall stemmeberettigede)
 • Antall nei-stemmer: 4 (4% av avlagte stemmer, 1% av antall stemmeberettigede)

Forhandlingsresultatet er derfor godkjent, og den nye hovedtariffavtalen gjøres gjeldende for våre medlemmer.

Etter mekling 25 timer på overtid ble det enighet mellom LO Kommune Oslos forhandlingsutvalg, som Creo er en del av, og Oslo kommune i tariffoppgjøret. Oppgjøret gir reallønnsvekst for LO-medlemmene i Oslo kommune. I tillegg klarte forhandlerne å unngå lokale forhandlinger i årets oppgjør, noe som er en svært viktig seier for oss. 

Partene er enige om å godta et meklingsresultat som gir alle ansatte minst 18 800 kroner i kronetillegg. De som har lønnstrinn 34 og høyere får lønnstillegget i form av en økning på 3,71 prosent med virkningsdato fra 1. mai 2022. Dermed unngår 18 388 LO-medlemmer i Oslo kommune å havne i konflikt.

Reallønnsvekst for hele laget

Vi har oppnådd et godt resultat for våre medlemmer, som sikrer reallønnsvekst for hele laget. Både kommunen og andre forhandlingssammenslutninger ønsket lokale forhandlinger. Det klarte vi å unngå, og dermed ble kronetillegget på lønnstabellen mye høyere. Sentrale oppgjør gir en mer solidarisk profil.

Vi har hatt mange seire de siste årene. Vi har blant annet klart å få pensjon som en del av tariffavtalen, og det har vært en god sosial profil i de siste oppgjørene.

Vi har sikret reallønnsvekst, og vi har unngått en streik som ville rammet Oslos befolkning. Ramma for lønnsoppgjøret ble på 3,84 prosent som er på linje med offentlig sektor for øvrig og frontfaget.  I tillegg har vi fått gjennomslag for å unngå lokale forhandlinger, økt helgetillegg, partsarbeid om arbeidstøy og ikke minst en tilslutningsavtale til Utdanningsforbundets særavtale for lærere i Utdanningsetaten slik at Creo kan være med å forhandle om arbeidstidsbestemmelsene i skoleverket.

Økt helgetillegg

Meklingen resulterte også i at de som jobber på lørdag og søndager får mer å rutte med framover. LO Kommune Oslo fikk nemlig gjennomslag for sitt krav om at helgearbeid må kompenseres bedre.

Den laveste satsen har ligget på 50 kroner i årevis, og det er derfor på høy tid at denne justeres. Tilleggene øker med 5 kr per time uansett om du jobber ordinært helgearbeid (til 55 kr per time), om du jobber 19 eller flere helger i året (til 105 kr per time), eller om du jobber 345 eller flere helgetimer i løpet av året (til 125 kr per time).

Riksmeklerens møtebok

 

Arbeidstakersammenslutningen LO Kommune Oslo representerer over 18 388 ansatte i Oslo kommune organisert i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo.

LO Kommune Oslo krever reallønnsutvikling for hele laget

– Vårt hovedkrav foran meklingen som starter i morgen er reallønnsutvikling for alle, slår Per Egil Johansen som er forhandlingsleder for 18 388 arbeidstakere i Oslo kommune fast.

– Vi er innstilte på en god og konstruktiv dialog med bistand fra Riksmekleren. Vi håper å komme fram til enighet, men vi vil ikke oppgi vårt hovedkrav. Den økonomiske situasjonen gjør det helt nødvendig med et solidarisk lønnsoppgjør, der de med lavere og midlere lønn ikke blir hengende etter andre grupper. Ingen skal få lov å stikke ifra resten av laget denne gangen, uttaler Johansen.

Han viser til at pila på dagligvarepriser, strømkostnader og drivstoffprisen har gått bare en vei den siste tida. På toppen av det har Norges Bank spådd ikke mindre enn syv nye rentehevinger innen utgangen av 2023.

– Vi krever at ramma for lønnsoppgjøret i offentlig sektor for øvrig og fra frontfaget legges til grunn for oppgjøret i Oslo kommune, sier Johansen

Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin, som også er en del av forhandlingsledelsen i LO Oslo Kommune, er bekymret for hvordan de økte kostnadene slår ut for medlemmene.

– De økte prisene merkes mest for de som tjener minst. En undersøkelse blant Fagforbundets medlemmer viser at 6 av 10 medlemmer har måttet endre måten de lever på grunnet prisveksten, mens halvparten har sett seg nødt til å endre ferieplaner i år på grunn av prisøkningene. Derfor er vi opptatt av at oppgjøret gir et solid kronetillegg til alle ansatte, sier han.

Meklingsstart lørdag

Tarifforhandlingen mellom Oslo Kommune og forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Akademikerne, Unio og YS-K Oslo endte med brudd 29. april, i likhet med oppgjøret for resten av kommune-Norge. Riksmekleren har innkalt partene i lønnsoppgjøret til meklingsstart lørdag 21. mai. Fristen for å komme fram til et meklingsresultat er satt til mandag 23. mai kl. 24.00.

– Så lenge meklingen pågår kommer ikke vi til å uttale oss. Det er kun Riksmekleren som kan komme med uttalelser om en pågående mekling, understreker forhandlingsleder Per Egil Johansen.

Mulig streik for 1406 LO-organiserte fra tirsdag

Han legger til at LO Kommune Oslo håper på gjennomslag for kravet hos Riksmekleren. Dersom vi ikke kommer fram til et meklingsresultat så står vi klare til å streike fra arbeidsdagens start tirsdag 24. mai. – Vi har varslet Oslo kommune om at i første omgang vil 1406 LO-organiserte tas ut i en eventuell streik. Hensikten med en streik er å ramme arbeidsgiver økonomisk. Vi vil ikke ramme liv og helse, men en del innbyggere vil nok merke det godt hvis det blir streik. Vi tar derfor ikke lett på å bruke dette virkemiddelet, men om ikke meklingen fører frem er det siste utvei for oss, sier Johansen.

I et varsel som ble sendt Oslo kommune onsdag 18. mai går det fram at LO-medlemmene som tas ut i en eventuell streik jobber i/ved:

 • Bydelene Bjerke, Gamle Oslo, Nordre Aker og Stovner
 • Skoler og aktivitetsskoler (AKS) i bydelene Bjerke, Gamle Oslo og Nordre Aker
 • Utdanningsetaten
 • Deichmanske Bibliotek, Bjørvika
 • Bymiljøetaten
 • Frivilligsentralene
 • Kulturetaten
 • Byrådsavdelingene
 • Innkrevingsetaten
 • Næringsetaten
 • Origo
 • Plan- og bygningsetaten
 • Utviklings- og kompetanseetaten
 • Barne- og familieetaten
 • Helseetaten
 • Velferdsetaten
 • Utdanningsetaten
 • Renovasjons- og gjenvinningsetaten
 • Frivilligsentraler

Arbeidstakersammenslutningen LO Kommune Oslo representerer over 18 388 ansatte i Oslo kommune organisert i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo.

Til deg som er tatt ut i streik i Oslo kommune

Dersom du er tatt ut i streik, løses du fra plikten til å arbeide, men skal stå til forbundets disposisjon den tiden du i utgangspunktet skulle ha brukt hos arbeidsgiver. Under streiken er det kun Creo eller eventuelt de tillitsvalgte som har kontakt med arbeidsgiver.

Medlemmer som er tatt ut i streik står til forbundets rådighet i den tiden de skulle vært i arbeid, og må rette seg etter de anvisninger de får fra sentrale eller lokale tillitsvalgte. Dette innebærer bl.a. plikt til å stå streikevakt, og til å utføre andre oppgaver som er knyttet til streikesituasjonen.

Les Creos informasjonsskriv til streikende i Oslo kommune

Forhandlingene mellom Oslo kommune og de fire hovedsammenslutningene endte med brudd i dag. Dermed går oppgjøret til mekling.

– Det var dessverre ikke grunnlag for å komme fram til en forhandlingsløsning. Vi har ikke blitt forespeilet en økonomisk ramme, og har dermed ikke noe reelt tilbud fra arbeidsgiver som vi kan forholde oss til. Dessuten var det elementer i arbeidsgivers siste tilbud som vi ikke ville gi økt kjøpekraft og lønnsutvikling for alle, sier forhandlingsleder Per Egil Johansen i LO Kommune Oslo

Tidligere i dag ble det klart at hovedoppgjøret i KS, som resten av kommune-Norge er en del av, endte i brudd. Kort etter konstaterte partene i Oslo kommune at det ikke var grunnlag for å fortsette forhandlingene.

Oslo kommune la i dag frem sitt tredje krav/tilbudsdokument. I det framgår det at kommunen ønsker et prosentvist tillegg på lønnstabellen, men med et minimums kronetillegg for alle. I tillegg ønsker de at deler av lønnspotten skal gå til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Hverken prosenttillegget, kronetillegget og andelen de ønsker å bruke på lokale forhandlinger er spesifisert.

– Vi kan selvsagt ikke godta ukjente prosentsatser eller kroner. I tillegg kan vi vanskelig akseptere at det avsettes midler til lokale forhandlinger. Vårt hovedkrav er fortsatt at hele laget skal få et godt lønnsoppgjør. Det er særlig de med lavere og midlere inntekter som rammes av økte priser på strøm, matvarer og drivstoff og økt rente. I en slik situasjon vil ikke vi være med på at de med høyere inntekter stikker fra resten, sier Johansen.

– Våre medlemmer er helt sentrale for at Oslo kommune skal kunne yte gode velferdstjenester og god service overfor byens befolkning gjennom hverdager og kriser. Med det utgangspunktet er det nedslående at arbeidsgiver ønsker å legge til rette for at det tas penger fra den sentrale ramma for å overføre til lokale lønnsforhandlinger, uttaler Roger Dehlin som er en del av forhandlingsledelsen i LO Kommune Oslo og leder av Fagforbundet Oslo.

Tariffoppgjøret går dermed til mekling hos Riksmekleren. Fristen for å komme fram til en omforent løsning hos mekleren er ved midnatt 23. mai. Ved fortsatt uenighet blir det streik.

– Vi ønsker i utgangspunktet ikke streik, og håper på gjennomslag for våre krav hos Riksmekleren. Et samlet LO har ikke vært i streik i Oslo kommune siden 1986, og tar ikke lett på å bruke dette virkemiddelet. Men om nødvendig, så er vi beredt til å streike for medlemmenes rettferdige krav.

I forhandlingsutvalget i LO Kommune Oslo blir Creo representert av forbundssekretær Einar Bergem.

Creo er en del av LO Kommune Oslo og leverer krav sammen med Fagforbundet, FO og SL.

Dette er LO Kommune Oslo sitt krav 2 til Oslo kommune

Creo er en del av LO Kommune Oslo og leverer krav sammen med Fagforbundet, FO og SL.

Dette er LO Kommune Oslo sitt krav 1 til Oslo kommune

Creo vil innledningsvis påpeke viktigheten av å slå ring om de kollektive avtalene og verne om sentral lønnsfastsettelse.

Overordnede krav:

 • Sikre økt kjøpekraft for alle.
 • Lønnsforskjeller mellom grupper med høyere utdanning i henholdsvis privat og offentlig sektor må reduseres. 
 • Det generelle tillegget må gis en innretning som sikrer alle en reallønnsvekst. Dette kan skje ved en kombinasjon av kronetillegg og prosenttillegg. 

 

Les hele kravet