De nasjonale og regionale orkestrene og teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund er tilsluttet Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene.

 

Aktuelt

Partene kom til enighet i meklingen knyttet til tariffrevisjonen 2022 i NRK. Creos medlemmer er sikret et godt oppgjør og er godt fornøyd med oppgjøret

I hovedtrekk utgjør enigheten følgende:

  • Et generelt tillegg på 21 700 kroner til alle medlemmer i og utenfor Creos musikergruppe med virkning 1. april 2022.
  • Et generelt tillegg på kr 24 200 til alle medlemmer i Creos journalistgruppe med virkning 1. april.
  • Alle medarbeidere skal som minimum være sikret en regulering av individuell lønn med 3,5%
  • Et tillegg på kr 2200,- til alle medarbeidere som kompensasjon for forenklinger i overenskomsten.
  • En særskilt pott som primært skal byttes inn mot et 20 års-trinn for alle musikergrupper med virkning fra 1.juli

 

For mer detaljer, se møteboken fra meklingen her.

Les også på LO Stats sider om oppgjøret, se her.

1,5 time på overtid ble partene enige i lønnsoppgjøret for deg som jobber i helseforetakene. I Creo er dette først og fremst musikkterapeuter.

For Creo var det spesielt fire krav som var viktige; medlemmenes kjøpekraft, likelønnsprofil på oppgjøret, uttelling for kompetanse og verdsetting av ansiennitet. Resultatet er godt over frontfagrammen på 3,7 prosent.

Før LO-gruppen startet forhandlingene med Spekter Helse, hadde Norsk sykepleierforbund allerede fremforhandlet sin nye avtale. For Creo har det vært viktig at ansatte får lik lønn for arbeid av lik verdi. Isaksen påpeker at LO har fått på plass en tilleggsbestemmelse som sier at ansatte i stillingsgruppe 5 skal nå en minstelønn på kr. 650 000 i løpet av 2024.

Resultatet innebærer en prosentvis lønnsvekst avhengig av stillingsgruppe og ansiennitetsnivå. Sammen med lønnsveksten man tar seg fra fjoråret, har alle Creos medlemmer fått sikret kjøpekraften. Det er verdt å merke seg at resultatet er på linje med det NSF oppnådde i sine forhandlinger og dermed sikres prinsippet om lik lønn for likeverdig arbeid.

Her er den nye lønnen

  • Det gis et generelt tillegg på 3 % til alle medlemmer med henholdsvis 0, 4 og 8 års ansiennitet i stillingsgruppe 4. Medlemmer i stillingsgruppe 4 med 10 års ansiennitet eller mer gis et tillegg på 4,1 %.
  • Det gis et generelt tillegg på 3 % til alle medlemmer med henholdsvis 0, 4, og 8 års ansiennitet i stillingsgruppe 5. Medlemmer i stillingsgruppe 5 med 10 års ansiennitet eller mer gis et tillegg på 4,1 %.
  • Arbeidstakere som ikke er plassert i stillingsgruppe gis et tillegg på 4,1 %.
  • Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.
  • Samtlige tillegg gis med 1. august som virkningstidspunkt.

Overenskomstens minstelønnsbestemmelser endres slik med virkning fra 1. august 2022:

Stillingsgruppe 4 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning 
0 års lønnsansiennitet kr. 437.000,- pr. år. (inntil 14 000,- økning)
4 års lønnsansiennitet kr. 453.000,- pr. år. (inntil 14 000,- økning)
8 års lønnsansiennitet kr. 478.000,- pr. år. (inntil 14 000,- økning)
10 års lønnsansiennitet kr. 538.000,- pr. år. (inntil 21 000,- økning)

Stillingsgruppe 5 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning 
0 års lønnsansiennitet kr. 490.000,- pr. år. (inntil 20 000,- økning)
4 års lønnsansiennitet kr. 513.000,- pr. år. (inntil 17 000,- økning)
8 års lønnsansiennitet kr. 549.000,- pr. år. (inntil 17 000,- økning)
10 års lønnsansiennitet kr. 602.000,- pr. år (inntil 32 000,- økning)

Endringene gjøres med virkning fra 1. august 2022.

Gode ubekvemstillegg

I forhandlingene ble det også enighet om en endring i ubekvemstillegg, herunder at det prosentvise tillegget for ordinært arbeid som utføres mellom 00:00 lørdag og 24:00 søndag økes til 23 % av timelønn. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn 50 kroner per time. Når det gjelder kvelds- og nattillegg for arbeidstakere som arbeider etter skift eller turnusplan, betales et prosentvis tillegg med 28 % pr time for ordinært arbeid mellom kl 17.00 og ut nattevaktens lengde, dog senest til kl. 08.00.

Lokale forhandlinger

Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger, men det åpnes for at de lokale parter kan gjennomgå b-delene og redaksjonelle endringer. Fristen for å gjennomføre dette er 01.10.2022.

Slik foregår Spekter-forhandlingene 

I forhandlingene i Spekter Helse er Creo en del av LO Stat, og samarbeider med Fagforbundet, EL og IT Forbundet, FO og Norsk Manuellterapeutforening. Ved å stå sammen med andre LO-forbund får Creo større tyngde i forhandlingene.

Protokoll

Det ble i dag oppnådd enighet i årets tariffrevisjon for Creos medlemmer ved Barratt Dues Musikkinstitutt. Oppgjøret har en ramme på 3, 7 %. Creo fikk også gjennomslag for en del tekstlige endringer i overenskomsten. Partene skal også gjenoppta sitt partssammensatte utvalg knyttet til minstelønnssystemet som ble nedsatt i fjor.

I tillegg oppnådde Creo et gjennomslag for at det ikke skal iverksettes endringer i dagens bedriftsinterne pensjonsordning. Pensjons- og forsikringsordningene ved Barratt Due er ikke omfattet av overenskomsten.

Se forhandlingsprotokollen.

Enighet i Oslo Filharmonien. Musikerne er nå en del av overenskomsten med Creo. Se protokoll.

Enighet i årets lønnsoppgjør for Creos medlemmer i Trondheim Symfoniorkester og Opera. Se protokoll.

Det er oppnådd enighet i årets lønnsoppgjør ved Dansens Hus. Se protokoll.

Det er oppnådd enighet i årets forhandlinger for Creos medlemmer ved Music Norway. Se protokoll.

Partene ble den 5. mai enige om en ny pensjonsløsning for Creos medlemmer i Arktisk Filharmoni, Operaen i Kristiansund, Bergen Filharmoniske Orkester, Stavanger Symfoniorkester, Kristiansand Symfoniorkester, Den Norske Opera & Ballett og ved teatrene omfattet av teateroverenskomsten.

Etter tre dager i frivillig mekling hos Riksmekleren kom løsningen endelig på plass, en løsning som innebærer at det etableres en pensjonsordning etter Lov om tjenestepensjon (hybridpensjon). Samtidig blir den midlertidige innskuddspensjonsordningen videreført og tariffestet på linje med hybridpensjon. Virksomhetene vil dermed ha to parallelle pensjonsordninger i sine tariffavtaler.

Hybridordordningen vil være standardløsningen, men medlemmene kan aktivt velge innskuddspensjon som et alternativ.

Mer informasjon om meklingsløsningen kan leses her og i Riksmeklers møtebok.

Sangsolister, korsangere og ballettdansere som er omfattet av Operapensjonsloven er ikke omfattet av pensjonsløsningen. Det samme gjelder ansatte i Riksteatret og Kilden med lukket pensjonsordning i SPK.

Lønnsreguleringer og andre endringer i hovedoppgjøret er å lese i møteboken og i protokoll fra Fase tre mellom LO Stat og Spekter og i lokale forhandlingsprotokoller fra virksomhetene.

Det er oppnådd enighet i årets tariffrevisjon i Det Norske Blåseensemble. Det gis et generelt lønnstillegg på 3,8 % med virkning fra 1.4.2022.

Se protokollen.

Spekter og LO Stat ble i natt enige i de sentrale innledende A- dels forhandlingene om årets tariffrevisjon i Spekterområdet. A -delen gjelder for alle virksomhetene i Spekter, og de innledende forhandlingene danner grunnlaget for videre forhandlinger for hver enkelt overenskomst (B- del)

For Creos medlemmer er kravet om økt kjøpekraft viktig å få innfridd. Frontfagsrammen legger også i år premissene for tariffrevisjonen. LO Stat og Spekter ble i denne omgang heller ikke enige om ny pensjonsordning i kultursektoren. Kravet om ny pensjonsordning vil på nytt fremmes lokalt ute i de berørte virksomhetene.

 

De ulike fristene for forhandlingene og protokoll fra forhandlingene fremkommer i oversikten her.