3. september gikk ansatte i opera, teatersektoren og orkestrene ut i streik for å få på plass en kollektiv, livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsordning.

Nyhet! Løsning på pensjonsstreiken

Pensjonsstreiken er over. LO Stat og Spekter er enige om å innføre en ordning med livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser fra 1. april 2022.

Les mer

Bakgrunn for streiken

I lønnsoppgjøret 2015 ønsket Spekter å endre pensjonsordning på grunn av anstrengt økonomi ved kulturinstitusjonene. Creo, og våre kolleger i Fagforbundet og NTL, ønsket å bidra til å sikre institusjonene en bærekraftig og forutsigbar økonomi, og i 2016 inngikk vi derfor en midlertidig avtale om innskuddspensjon. Avtalen innebar et felles mål for arbeidsgiverne og arbeidstakerne om at en varig pensjonsordning skal ha livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Dette var viktige prinsipper i den ytelsesordningen vi da gikk bort fra.

Så langt har ikke arbeidsgiver hverken vist ønske om, eller vilje til, å finne en løsning som oppfyller disse målsettingene. For Creo er dette uforståelig, fordi det faktisk finnes en gylden middelvei som på en balansert måte ivaretar både arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Løsningen heter hybridpensjon.

Fra og med fredag 3. september er Creo, Fagforbundet og NTL i streik. Vi streiker for at arbeidsgiver skal holde løftet sitt og for livsvarig og kjønnsnøytral pensjon.

Visuell skillelinje

Om Hybridpensjon?

Fra 2015 fikk vi Lov om tjenestepensjon, som ofte betegnes som hybridpensjon.

Hybridpensjonsordningen ble vedtatt av Stortinget fordi det var et bredt ønske om, og behov for, et nytt forsikringsbasert tjenestepensjonsprodukt i privat sektor. Dette som en erstatning for de gamle ytelsesordningene som hadde blitt svært dyre, og som et alternativ til innskuddspensjonen som er en individuell spareordning. Ordningen gir livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser.

Hybridpensjon er den nyeste og mest moderne modellen for tjenestepensjon vi har i Norge.

 

Livsvarig og lik for kvinner og menn
Hybridpensjon er livsvarig og den gir en lik pensjon for kvinner og menn. Dessuten er den mer forutsigbar enn innskuddspensjon fordi risikoen er fordelt mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og pensjonsforsikringsselskapet. Hybridpensjon er en livsvarig ytelse, mens innskuddspensjon bare utbetales i noen år, som regel ti.

Kvinner lever lenger enn menn. Derfor må kvinner spare opp litt mer som yrkesaktive for å få lik pensjon som menn. Det kan man med hybridpensjon, men ikke i innskuddspensjon. Det er en viktig forskjell.

 

Mer igjen til pensjon
Hybridpensjon gir bedre pensjon for arbeidstakerne, uten at det koster nevneverdig mer for arbeidsgiver.
En hybridpensjon er en bred, kollektiv ordning der kostnadene til å forvalte ordningen betales på forhånd. Det betyr ganske enkelt at det blir mer igjen til pensjon når denne skal utbetales. En innskuddspensjon forvaltes som regel individuelt og kostnadene til å forvalte sparingen må dekkes av pengene som er oppspart til pensjon.

I hybridpensjon går oppsparte penger fra den som dør tidlig inn i fellesskapet. Dette bidrar til at alle får en høyere pensjon. I en innskuddspensjon tilfaller disse pengene arvingene, men etter bestemte regler. Siden hybrid er en kollektiv ordning, tilfaller disse pengene alle i fellesskapet i form av høyere, og livsvarig, pensjon.

 

Valgfrihet
I hybridpensjon er det lov å omfordele pensjonsrettighetene slik at man får mest penger med en gang man går av med pensjon, som gradvis trappes ned etter hvert som man blir eldre. Dette kalles teknisk rente. Denne måten å gjøre det på gir en betydelig høyere pensjon når man er fersk pensjonist, det kan faktisk utgjøre 40 prosent høyere pensjon i starten av pensjonisttida. Det er ikke mulig i en innskuddspensjon, der vil man få den høyeste utbetalingen siste år man får tjenestepensjon.

 

Pensjon består av folketrygdpensjon, AFP, tjenestepensjon og evt. individuell sparing.

Pensjon fra folketrygden vil over tid gi lavere ytelser som følge av pensjonsreformen og levealdersjustering. Pensjonen utbetales livsvarig.

AFP utbetales livsvarig for arbeidstakere som kvalifiserer til ordningen. AFP er tariffregulert og gjelder for ansatte i denne sektoren. Utbetales tidligst fra fylte 62 år.

Både i hybridpensjon og innskuddspensjon opptjenes det en kapital/alderspensjon iht. de lovfestede sparesatser/innskuddssatser. Alderspensjon opptjenes og forvaltes iht. spareprofil og regelverk og knyttes til arbeidstakers individuelle lønn. Individuelt investeringsvalg er mulig i begge ordninger.

 

 • Hybridpensjon utbetales livsvarig, tidligst fra fylte 62 år. Hybridpensjon er en forsikret kollektiv ordning hvor forsikringsselskapet, arbeidsgiver og arbeidstaker deler på risikoen. Skulle arbeidstaker falle fra før midlene fra pensjonsopptjeningen er utbetalt, tilfaller den resterende delen av midlene pensjonsfelleskapet. Dette er identisk med hva som gjaldt i den ytelsesbaserte ordningen som gjaldt fram til 1.juli 2016.

 

 • Innskuddspensjon utbetales, tidligst fra fylte 62 år, minimum til 77 år. Pensjonen utbetales kun så lenge det er midler igjen. Arbeidstaker sitter dermed med risiko for flere år som pensjonist uten tjenestepensjon. Oppsparte pensjonsmidler er en individuell pensjonskapital og arvingene arver evt. kapital skulle arbeidstaker falle fra før midlene fra pensjonsopptjeningen er «tømt».

 

 • I hybridpensjon betaler arbeidsgiver for administrasjon- og forvaltningskostnader, både under opptjening og under utbetaling.

 

 • I innskuddspensjon betaler arbeidsgiver for administrasjon- og forvaltningskostnader kun under opptjening. Arbeidstaker betaler disse kostnadene under utbetaling.

 

 • Hybridpensjon sikrer kvinner like god pensjon som menn pga. at ordningen tillater en høyere sparing (kalt likepensjonstillegg) for kvinner enn menn grunnet lengre levealder. Kravet om hybridpensjon er et likestillingskrav. Utsiktene til pensjonsutbetalinger skal ikke være avhengig av kjønn.

 

Likestilling

Ledelsen ved kulturinstitusjonene tviholder på en pensjonsordning som diskriminerer mellom kjønnene. Dette skjer i 2021, i en sektor der halvparten av de ansatte er kvinner.

Slik dagens midlertidige pensjonsordning fungerer, risiker kvinner å komme dårligere ut enn menn. Årsaken er så enkel som at kvinner lever lenger.

Astrid Birkeland er en av kvinnene som nå har tatt kampen for sine egne og sine kollegers pensjonsrettigheter. Hun er født tidlig på 90-tallet, og forventes å leve ca. 3 ½ år lengre enn en jevngammel mann. Med dagens midlertidige innskuddsordning vil hun tape nærmere 400.000 kr i pensjon.

– Pensjonen skal sikre deg når du ikke lengre kan arbeide. Det virker ulogisk og urettferdig at vi som er kvinner skal bli straffet fordi vi lever lengre. En pensjon burde vare livet ut for alle – både kvinner og menn, sier Birkeland.

– Kampen vi står i gjelder faktisk ikke bare kunstnere og kulturarbeidere, fortsetter Birkeland. Dette er en kamp for likestilte pensjonsordninger i det norske arbeidslivet. Spekter lovet oss at innskuddspensjon var en midlertidig løsning. Når de nå går tilbake på det bryter de vår tillit.

For kvinner født i 1993 med lønn på 500 000 vil innskuddspensjon med maksimale sparesatser gi 385 000 kr i lavere pensjon enn menn gjennom hele pensjonisttilværelsen. For dette årskullet er det beregnet at forventet leveår som pensjonist er hhv. 23,8 år for menn og 27,5 år for kvinner.

Hybridpensjon vil med likepensjonstillegget kompensere for at kvinner får flere forventet år som pensjonist og ikke kommer dårligere ut sammenlignet med menn.

Det såkalte «Kvidal-utvalget», som fikk i oppdrag å utrede kjønnsnøytralitet i pensjonsordninger i privat sektor, konkluderte med at ulike årlige innbetalinger som gir like årlige utbetalinger (som i hybridpensjon) er mer akseptabelt ut fra likestillingshensyn enn like årlige innbetalinger (som i innskuddspensjon) som gir ulike årlige utbetalinger.

Hadde innskuddspensjonsordningen ivaretatt likestillingsperspektivet ville ikke arbeidstakerne i 2016 hatt behov for å protokollere at en fremtidig ordning skulle sikre dette. Kvinner lever fortsatt i gjennomsnitt lenger enn menn, og får derfor en dårligere pensjon med en ordning som innskuddspensjon, som ikke er livsvarig.

Les mer

Velferdsforsker Axel West Pedersen stusser over arbeidsgivernes motvilje mot en ordning som gir like, livsvarige ytelser til menn og kvinner. – Det er vanskelig å få innskuddspensjon til å bli kjønnsnøytral, sier han.

LO Stat har i flere år prøvd å få gjennomslag for en pensjonsordning i kultursektoren med en ytelse som er både livsvarig og kjønnsnøytral. De mener det da er en forutsetning med en såkalt hybridordning. Flere av de streikende medlemmene ga på første streikedag uttrykk for frustrasjon over at motparten Spekter mener innskuddsordningen også kan betraktes som kjønnsnøytral.

Erlend Tårnesvik Dreiås, tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved Det Norske Teatret, sa det slik:

– Fakta er at kvinner lever lengre enn menn, og når du har en pensjon som du må ta ut over et visst antall år, så kommer kvinner dårligere ut, sånn er det bare. Det er irrelevant om innbetalingen er den samme for begge kjønn, det er uttaket som betyr noe når du står der som pensjonist.

Les hele saken

 

 

 

Frilansere og hybridpensjon

Creos medlemsmasse omfatter et stort antall frilansere. Vi ville aldri streiket for en dårligere pensjonsordning for våre medlemmer. Frilansere (midlertidig ansatte) vil komme like godt, eller bedre ut, med en hybridpensjon enn med dagens midlertidige ordning.

Finanstilsynet bekreftet i et brev av 26.11 2020 at det kan avtales at ansatte med kortere tjenestetid enn 12 måneder i hybridordningen skal beholde opptjent pensjonskapital. Tjenestepensjonsloven har egentlig en 12 måneders grense, men i brevet fra Finanstilsynet redegjør de for hvorfor det allikevel kan tilrettelegges (avtales, f.eks. via en tariffavtale) for dette.

Dette er også i tråd med ordningen som er avtalt i Trondheim symfoniorkester (TSO). PWC har nylig vurdert ordningen og har ikke noe å utsette på hva som er avtalt. Det samme har Sparebank 1 som leverer hybridordningen i TSO.

 

Finansdepartementet bekrefter LOs påstand om hybridpensjon for frilansere

 

For å få overført opptjeningen i hybrid til et pensjonsbevis (verdipapiret knyttet til opptjening i hybrid.) forutsettes det at opptjeningen er på minst 0,5 G. Fast ansatte og midlertidige ansatte med lengre ansettelsesforhold vil oppnå dette.

For en ansatt med et allerede eksisterende pensjonsbevis f.eks. via et eksiterende ansettelsesforhold eller et tidligere ansettelsesforhold i område 1, vil all ny opptjening bli lagt til pensjonsbeviset selv om denne opptjeningen isolert sett (f.eks. ved kortere oppdrag eller ansettelser) ikke overstiger 0, 5 G.

Andre midlertidig ansatte som en sjelden gang er innom området vil ved pensjonsopptjening under 0, 5 G få overført opptjeningen til en såkalt IPS (individuell pensjonssparing). Denne beholdningen kan eksempelvis overføres til egen pensjonskonto i LO Favør med svært lave kostnader.

Hvis den ansatte i tillegg er en kvinne, er sparesatsen (pga. likepensjonstillegget) høyere i hybridordningen. Med utgangspunkt i en sparesats på 7%, som i dagens innskuddsordning, vil sparesatsen være om lag 8%.  For menn er sparesatsene identiske i hybrid som i innskudd. Det er med andre ord ingen midlertidige ansatte (frilansere) som taper noe med hybrid.

Det vil bli opptjening fra 1. krone uavhengig av lengden på ansettelsen og stillingsprosenten.

Det vil også etter hvert bli tilrettelagt for egen pensjonskonto for hybridpensjon. Da vil all opptjening i hybridpensjon bli samlet på samme konto på samme måte som det nå er tilrettelagt for med egen pensjonskonto knyttet til innskuddspensjonsloven.

Det er blitt skrevet mye om frilansere* (midlertidig ansatte) og hybridpensjon den siste tiden. Ikke alt er basert på fakta, noe som dessverre har skapt usikkerheter blant våre frilansere om hvorvidt en hybridpensjon vil være bra eller dårlig for dem. Det er derfor svært viktig for oss å klare opp i dette.

 

 • Sissel Rødevand fra Actecan har utarbeidet en oversikt over hvordan hybridpensjon kan ivareta frilansere som typisk skifter ansettelsesforhold hyppig og ofte er i perioder uten ansettelsesforhold:
  Les Frilansere og hybridpensjon

 

 

Sissel Rødevand er utdannet aktuar og partner i Actecan. Actecan tilbyr utredninger og analyser innenfor forsikring og pensjon, samt bistand i arbeid med rammebetingelser for pensjonsordninger. Rødevand har erfaring fra forsikringsbransjen siden 1988 og har deltatt i en rekke offentlig utvalg knyttet til utformingen av pensjonssystemet. Hun har bred erfaring med både utredninger og analyser innenfor pensjon, spesielt innenfor privat tjenestepensjon.

Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO) har pensjonsordningen som ivaretar begge kjønn og som varer livet ut. Einar Heier, hovedtillitsvalgt ved TSO, forteller at både arbeidsgiver, ansatte og frilansere er fornøyd med hybridpensjon.

Les mer

 

Støtteerklæring fra frilanserne i TSO

Creo vil minne at frilanserbegrepet slik det brukes i bransjen og i media kan være misvisende. Konflikten omfatter ikke oppdragstakere utenfor næring eller selvstendig næringsdrivende, siden disse uansett ikke er omfattet av tjenestepensjonsordningene. Begrepet frilanser i denne konteksten viser til midlertidig ansatte.

Streiken og oppdragstakere

Dessverre får denne streiken også konsekvenser for Creo-medlemmer som ikke er direkte berørt av konflikten. Creo har fått flere henvendelser fra oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende medlemmer som har blitt, eller kan bli berørt av streiken. Flere er bekymret for mulige avlysninger og tap av inntekt, noe vi har svært stor forståelse for. Ikke minst i lys av pandemien. Dette oppleves urimelig både for dere, og for oss, og gjør arbeidsgivernes ansvarsfraskrivelse i denne situasjonen desto mer alvorlig.

Det var ingen som ønsket en streik etter halvannet år med korona-nedstengning, men Creo har ikke valgt dette tidspunktet for en konflikt. Tariffsystemet har sine strukturer og det var nå vi ble innkalt til Riksmekleren. Creo har gjort alt vi kan for å hindre denne konflikten, men vi kan ikke akseptere et arbeidsliv der avtaler ikke har noen verdi og der Creos kvinnelige medlemmer straffes fordi de lever lenger.

Hvis vi skal ha mulighet til å vinne kampen for bedre rettigheter for våre frilansere og næringsdrivende medlemmer, kan vi ikke akseptere at rettighetene vi møysommelig har greid å opparbeide for ansatte kulturarbeidere svekkes. Det gagner ikke noen.

Alle ansatte som er tatt ut i streik mottar streikebidrag i tråd med Creos retningslinjer. Dette gjelder også midlertidig ansatte kunstnere og kulturarbeidere med arbeidsavtale ved institusjonene.

Når det gjelder oppdragstakere/selvstendig næringsdrivende på oppdrag ved institusjonene er situasjonen en litt annen. Hvis man selv har valgt å inngå en oppdragsavtale som selvstendig næringsdrivende, driver man i utgangspunktet for egen risiko og regning. Samtidig vet Creo godt at det i svært mange tilfeller handler om ulovlig næringsvirksomhet, og at våre medlemmer presses til å ta oppdragsavtaler selv om de egentlig skulle vært i et ansettelsesforhold. I disse tilfellene vil Creo, så fremt medlemmet ønsker det, ta saken. Medlemmet vil da også få streikebidrag.

Å komme ulovlige oppdragsavtaler til livs har lenge vært en kjernesak for Creo, og vi har vært politisk klare på at det er behov for en tydeliggjøring av Arbeidsmiljølovens arbeidstaker/arbeidsgiverbegrep. Derfor er det avgjørende for oss at Creo ikke på noen måte bidrar til å bygge opp under praksis rundt eventuell ulovlige oppdragsavtaler. Da undergraver vi vår egen politikk.

Relevante dokumenter

14. og 15. april 2016, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge v/LO Stat vedrørende uavklarte spørsmål om pensjon og lønnsregulering fra mellomoppgjøret 2015 for område 1 (Orkestre og teater).

Fra protokollen:

Partene er enige om at det er nødvendig å etablere en ny tjenestepensjonsordning som alternativ for dagens pensjonssystem.

Så snart det foreligger en avklaring om et fremtidig lov- og regelverk eller senest innen 31.12.2017, skal partene starte arbeidet med etableringen av en varig pensjonsordning for område 1. Forhandlinger om varig pensjonsordning gjennomføres i hovedoppgjøret 2018. Det er en målsetting at den varige pensjonsordningen skal etableres med kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser.

Les Protokoll fra 2016

 

 

 

Finanstilsynet bekrefter at det kan avtales at ansatte med kortere tjenestetid enn 12 måneder i hybridordningen skal beholde opptjent pensjonskapital. Tjenestepensjonsloven har egentlig en 12 måneders grense, men i brevet fra Finanstilsynet redegjør de for hvorfor det allikevel kan tilrettelegges (avtales, f.eks. via en tariffavtale) for dette.

Les brev fra Finanstilsynet vedrørende spørsmål om tjenestetid

Den 30. september 2021 ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler i Grensen 3, Oslo, under ledelse av mekler Kristin Rognan og mekler Nils Ole Bay.

Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Les Riksmeklerens møtebok

LO Stat og Spekter avtalte i forbindelse med et annet tariffoppgjør (LHL) følgende:

Spekter og LO Stat konstaterer at partene i flere tilfeller har hatt ulikt syn i spørsmålet om fremtidig tjenestepensjon for virksomheter i Spekter. Det nedsettes en partssammensatt gruppe som skal undersøke de alternative pensjonsmodellenes egenskaper, ytelser og kostnader, vurdert opp mot virksomhetenes rammebetingelser og arbeidstakernes behov. Både ytelsespensjon, innskuddspensjon og hybridpensjon skal belyses. Siktemålet er å etablere felles kunnskap om faktiske forhold og skape økt gjensidig forståelse av hva som begrunner partenes forhandlingsposisjoner nå, samt inn mot de forestående prosessene i trepartssamarbeidet om hva som skal være fremtidens pensjonssystemer.

Partsarbeidet skal være avsluttet innen 1. mars 2018 og det skal skrives en rapport fra arbeidet.

Utvalgets rapport kan leses her

Her streiker vi

 

 • Den Nationale Scene (87) NTL-6/Fagforbundet-71/Creo-10
 • Bergen Filharmoniske Orkester (114) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-114
 • Den Norske Opera & Ballett (181) NTL-43/Fagforbundet-130/Creo-8
 • Det Norske Teatret (124) NTL-21/Fagforbundet-94/Creo-9
 • Nationaltheatret (146) NTL-16/Fagforbundet-115/Creo-15
 • Rogaland Teater (64) NTL-11/Fagforbundet-47/Creo-6
 • Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (59) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-59
 • Kilden Teater og Konserthus (93) NTL-35/Fagforbundet-54/Creo-4
 • Trøndelag Teater (56) NTL-0/Fagforbundet-52/Creo-4
 • Oslo Nye Teater (38) NTL-12/Fagforbundet-25/Creo-1
 • Hålogaland Teater (35) NTL-5/Fagforbundet-25/Creo-5
 • Teater Innlandet (16) NTL-7/Fagforbundet-9/Creo-0
 • Carte Blanche (12) NTL-0/Fagforbundet-12/Creo-0
 • Det Vestnorske Teateret (5) NTL-0/Fagforbundet-5/Creo-0
 • Turneteatret i Trøndelag (13) NTL-0/Fagforbundet-13/Creo-0
 • Nordland Teater (13) NTL-0/Fagforbundet-11/Creo-2
 • Teater Ibsen (6) NTL-0/Fagforbundet-6/Creo-0

Kontaktpersoner

 • Lise Olsen, LO Stat: 900 66 207
 • Christine Thomassen, Creo: 951 81 686
 • Nora Hagen, Fagforbundet: 990 14 114
 • Dag Agledal, NTL: 922 48 452

 

 

 • Kristian Brustad, LO Stat: 466 61 639
 • Linda Karoline Ringstad, Creo: 476 52 221
 • Geirmund Jor, Fagforbundet: 416 48 263
 • Tove Lise Granli, NTL: 918 59 230

Debattinnlegg

Frå dei hovudtillitsvalde for Fagforbundet Teater og Scene (FTS), Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Creo på Det Norske Teatret

 • Åshild Mjelde Nordås, FTS
 • Mats Ivar Takle, FTS
 • Hedda Haaland, Creo
 • Gry Hege Espenes, Creo
 • Erlend Tårnesvik Dreiås, NTL Ylva Catodotter Fyllingsnes, NTL

Publisert i Klassekampen 20.10.21

Les innlegg

Innlegg i avis

Av

 • Mikael Gullikstad, klubbleder Fagforbundet teater og scene
 • Line Åmli, klubbleder Creo ved Trøndelag Teater

Publisert i Trønder-avisa 19.10.21

Innlegg i avis

Av Einar Heier, Hovedtillitsvalgt i Trondheim Symfoniorkester og Opera
Publisert i Klassekampen, 05.10.21

Les innlegg

Av Einar Heier, Hovedtillitsvalgt i Trondheim Symfoniorkester og Opera
Publisert i Klassekampen, 28.09.21

Les innlegg

Av

 • Åsmund Skretting Austvoll, hovedtillitsvalgt for Creo, Rogaland Teater
 • Karin Venaas, hovedtillitsvalgt for Creo, Stavanger Symfoniorkester

Publisert i Stavanger Aftenblad 21.09.21

Les innlegg

Innlegg i avis

Av Einar Heier, Hovedtillitsvalgt i Trondheim Symfoniorkester og Opera
Publisert i Adresseavisen 07.09.21

Les innlegg

Innlegg i avis

Visuell skillelinje

Felleskap og solidaritet

Den siste tiden har vist oss hvor viktig det er å stå sammen. For det å være en del av en organisasjon som Creo handler nettopp om fellesskap. Og om solidaritet. Creo er en stor og sammensatt familie, med medlemmer i hele kultursektoren. Våre medlemmer har ulike arbeidssituasjoner, ulike inntekter, ulike tilknytningsformer og ulikt sikkerhetsnett. Det vi likevel har til felles er en organisasjon som arbeider for alle medlemmer. Slagene står på ulike arenaer, til ulike tider, og av og til med ulikt resultat, men vi tar dem alltid!

Vi håper at våre medlemmer vil kjempe med oss, i alle kamper!

 

Ønsker du å vise din støtte til streiken?
Last ned delingsbilde her