Denne siden blir løpende oppdatert under tariffoppgjørene.

De nasjonale og regionale orkestrene og teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund er tilsluttet Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Aktuelt:

Partene er enige i lønnsoppgjøret for deg som jobber i helseforetakene. I Creo er dette først og fremst musikkterapeuter.

For Creo har det vært viktig å sikre alle våre medlemmer økt kjøpekraft. Sentrale tillegg på minstelønnstabellen treffer våre medlemmer godt, og kombinert med lavere prisstigning, gjør dette at Creos medlemmer i Spekter Helse ligger an til å få reallønnsvekst.

Creos medlemmer er sikret mellom 22 000 og 25 000 kroner ekstra i år. Dette er et godt resultat for våre medlemmer. Oppgjøret er imidlertid ikke ferdig med dette. Nå går oppgjøret videre til lokale forhandlinger der det forventes at oppgjøret samlet sett blir på linje med frontfaget, altså om lag 5,2 prosent.

Gode ubekvemstillegg

I forhandlingene ble det også enighet om endringer i ubekvemstillegg som gjøres gjeldende fra 1. juli 2024.

For ordinært arbeid mellom klokka 00.00 lørdag og klokka 24.00 søndag er minstesatsen økt til 75 kroner per time.

Det er også avtalt at kvelds- og nattillegget for ansatte som jobber dagtid skal være likt som for turnusarbeidere. Satsen er nå 28 %, minimum 70 kroner per time.

Her er den nye lønna

Det gis et generelt tillegg på 3,7 %, dog minimum kr 22.000 per år for arbeidstakere i hel stilling. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Det generelle tillegget gis med virkning fra 1. juli 2024.

Ny minstelønnstabell for Creos medlemmer fra 1. juli 2024:

0 4 6 8 10
Stillingsgruppe 4 kr. 485 000 kr. 501 000 kr. 503 000 kr. 527 000 kr. 589 000
Stillingsgruppe 5 kr. 538 000 kr. 561 000 kr. 572 000 kr. 599 000 kr. 675 000

 

Lokale forhandlinger

Det åpnes for lokale forhandlinger (B-delsforhandlinger). Dette innebærer at det kan forhandles om øvrige lønns- og arbeidsvilkår på den enkelte arbeidsplass, i tillegg til de vilkårene som nå allerede er avtalt. Creo er fornøyd med at det i protokollen vises til A-delens pkt II 2 om lokale forhandlinger, der det blant annet vektlegges likelønn og langtidsutdannede i den virksomhetsvise lønnsfastsettelsen.

Creo og FO har en samarbeidsavtale. I lokale forhandlinger skal FOs foretakstillitsvalgte ivareta Creos medlemmer.

Samarbeidsavtale mellom Creo og FO

B-delsforhandlingene må være gjennomført innen 7. juni. Også disse lønnstilleggene gis med virkning fra 1. juli.

Resultatet fra område 10 gjøres gjeldende for område 13.

Slik foregår Spekter-forhandlingene

I forhandlingene i Spekter Helse er Creo en del av LO Stat, og samarbeider med Fagforbundet, EL og IT Forbundet, FO og Norsk Manuellterapeutforening. Ved å stå sammen med andre LO-forbund får Creo større tyngde i forhandlingene.

Protokoll område 10

Protokoll område 13

Frister for lokale forhandlinger

Det er oppnådd enighet i årets lønnsoppgjør i Bergen Filharmoniske orkester. Det gis et tillegg med 35 000 for alle med virkning 1. april.

Se protokollen for mer informasjon og for andre endringer i overenskomsten.

Det er oppnådd enighet i årets lønnsoppgjør i Trondheim Symfoniorkester. Det gis et tillegg med 5, 2 % per 1. april.

Se protokollen for mer informasjon og for andre endringer i overenskomsten.

Det er oppnådd enighet i lønnsoppgjøret for Creos medlemmer ved Dansens Hus. Creo forhandler sammen med NTL og Fagforbundet. Oppgjøret er i tråd med frontfaget og det gis et generelt tillegg på kr. 30 375 per 1.4. Ulempetillegget økes med 2 500 kr fra samme dato til kr. 32 500.

For ytterligere detaljer, se protokollen.

Det er oppnådd enighet i lønnsoppgjøret for Creos medlemmer ved Barratt Dues musikkinstitutt. Minstelønnstabellen er oppdatert iht. omforent økonomisk løsning og oppgjøret er i tråd med frontfaget.

Se protokollen for flere detaljer.

Det er enighet om i lønnsoppgjøret for Creos medlemmer i Kristiansand symfoniorkester. Det gis et generelt tillegg til alle per 1.4.2024 på kr 35 500. Oppgjøret er i tråd med frontfaget.

Se protokollen for mer informasjon.

Det er oppnådd enighet i lønnsoppgjøret i Stavanger Symfoniorkester. Det gis et generelt tillegg til alle som er omfattet av overenskomsten med 4.93 % per 1.4. Oppgjøret er i tråd med frontfaget.

Se protokollen for flere detaljer.

Det er oppnådd enighet i årets lønnsoppgjør ved Arktisk Filharmoni. Det gis et generelt tillegg til alle på 5,12 %.

For mer informasjon, se protokollen.

Creo er enig med Det Norske Blåseensemble om forhandlingene i hovedoppgjøret 2024.

Det gis et generelt tillegg på 5,1% per 1. april på fastlønn og alle øvrige lønnstillegg.

Det er også enighet om noen andre endringer i overenskomsten.

Se protokollen for fullstendig informasjon.

Etter forhandlinger som strakk seg 17,5 time på overtid, ble protokollen mellom NRK og Creo signert på fredag formiddag. Oppgjøret er i tråd med frontfaget og sikrer alle et godt oppgjør. Creo er godt fornøyd med resultatet.

Resultatet for Creos medlemmer er som følger:

  • Lønnstillegg på kr 36 000 til alle medlemmer m/ virkning 1.april. Alle medlemmer skal være sikret en regulering av individuell lønn med 5%.
  • Lønnspott på kr 1 000 pr hode til alle i Creos musiker- og øvriggruppe m/ virkning 1.sept.
  • Lønnspott på kr 600 pr hode til alle i Creos journalistgruppe m/ virkning 1.sept.
  • Musikernes ulempetillegg økes med kr 3 600 m/ virkning 1.nov.

For alle detaljer i enigheten og andre endringer i overenskomsten se protokollen.

Det er oppnådd enighet i forhandlingene mellom Creo og Østnorsk Jazzsenter. Resultatene er i tråd med frontfaget.

Det er oppnådd enighet i hovedoppgjøret 2024 for Creos medlemmer ved Stiftelsen Fargespill. Det gis et generelt tillegg på 5, 2%.

Creos hovedkrav:

  • Lønnsveksten ivaretas best gjennom de generelle tilleggene på minstelønnstabellen, og vi krever at det ikke avsettes midler til lokale forhandlinger ved dette oppgjøret.
  • At utdanningsgruppene, særlig de med lengre utdanning, sikres sin andel av lønnsveksten.
  • Krav om at det opprettes et nytt ansiennitetstrinn «16 år» også for stillingsgruppe 4 og 5.
  • Krav om opprettelse av en ny stillingsgruppe 6, forbeholdt arbeidstakere med master eller høyere kompetanse.

Les Creos krav til LO Stat

Spekter og LO Stat ble natt til onsdag (10.4) enige i de innledende sentrale A dels- forhandlingene i forbindelse med årets hovedoppgjør.

Enigheten er i tråd med det økonomiske resultatet i frontfaget og partene legger til grunn at rammen på 5,2 % skal utgjøre en norm for de videre virksomhetsvise B-dels forhandlingene som settes i gang med det første.

Økonomi, KI og yrkesskadeforsikring

Creos medlemmer i Spekter er i hovedsak i kulturområdet, NRK og innenfor helseforetakene (Spekter Helse). Utover økonomi ble det blant annet diskutert forhold rundt kunstig intelligens og yrkesskadeforsikring ved hjemmekontor/fjernarbeid. På bakgrunn av at frontfaget også avtalte et arbeid med en kompetansereform, skal også dette forholdet følges opp, og Spekter og LO Stat er enige om å ha en dialog om hvilken betydning resultatet av disse prosessene har for Spekterområdet.

– Creo er godt fornøyde med oppnådd resultat. Denne enigheten vil legge et solid grunnlag for konstruktive lokale forhandlinger i virksomhetene, og reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Cathrine Nyheim, nestleder i Creo.

Fristene for å avslutte de lokale B dels forhandlingene er 8. mai for kulturområdet, 25. april for NRK, mens for Spekter Helse avtales fristene senere.

 

Se protokollen for mer og utfyllende informasjon.